Consiliul Judetean Botosani

Informații de interes public cf. Legii 544/2001

pcdata

In conformitate cu art. 5 din Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informatiile de interes public, Consiliul Judetean Botosani este obligat sa publice si sa actualizeze anual un buletin informativ cuprinzand informatii de interes public comunicate din oficiu.
De asemenea, in conformitate cu prevederile art. 27 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 aprobate prin HG nr. 123/2002, Compartimentul Relatii cu publicul si petitii intocmeste rapoarte privind accesul la informatiile de interes public.
– Persoana responsabilă cu difuzarea informaţiilor de interes public: Siminiceanu Angelica, camera 316, tel. 0231.514.712, interior 3161

Temei legalLegea 544 din 12 octombrie 2001 cu modificările ulterioare, privind liberul acces la informaţiile de interes public şi Norme metodologice din 7 februarie 2002 de aplicare a Legii 544/2001

Informaţii comunicate din oficiu, prevăzute de art. 5 alin .2 din Legea nr. 544/2001:

a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;

b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;

– Structura organizatorică

– Atribuţiile direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Botoşani au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 268/22.12.2021, Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 56/28.05.2015 și Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 30/23.02.2017

– Programul de funcționare.

     a. luni pănă joi: 8,00 – 16.30

     b. vineri: 8,00 – 14,00

– Program de relaţii cu publicul:

   a. luni, marţi, joi, vineri: 8.30 – 16.30;

     b. miercuri: 8.30 – 18.30.

– Programul de audienţe: 

Doina-Elena Federovici – Preşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani

     Vineri orele  9.00-12.00 camera 110-110b tel. +40 231 511230

Corneliu-Bogdan Dăscălescu – Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani

     Marți orele  9.00-12.00 camera 108-108b tel. +40 231 511280

Dorin Birta – Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani

     Joi orele  9.00-12.00 camera 104-106 tel. +40 231 511853

Marcel-Stelică Bejenariu – Secretar general al județului Botoșani

     Miercuri orele 11.00 – 14.00, camera 105-105b tel. +40 231 531635

Loading

c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale compartimentului / funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;

–  Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Consiliului Judeţean Botoşani:

– d-na Doina-Elena Federovici – Preşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani

– dl. Dorin Birta – Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani

– dl. Corneliu-Bogdan Dascălescu – Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Botoșani

– dl. Marcel-Stelică Bejenariu – Secretar general al judeţului.

–  Numele şi prenumele funcţionarilor responsabili cu difuzarea informaţiilor publice:

– d-na Dughilă Maria

– d-na Siminiceanu Angelica

Loading

d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;

            –  Sediul Consiliului Judeţean Botoşani: Piaţa Revoluţiei nr. 1-3

            –  Numerele de telefon: 0231514712

            –  Fax: 0231515020

            –  Adresa e-mail: consiliu@cjbotosani.ro
            
            –  Pagina de internet: www.cjbotosani.ro 

Loading

e) sursele financiare, bugetul şi bilantul contabil;

f) programele şi strategiile proprii;

Strategia de Dezvoltare Durabilă a județului Botoșani 2021-2027 – HCJ 213 27.10.2021
Strategia Județeana de Dezvoltare a Serviciilor Sociale pentru perioada 2019-2024 – HCJ 190 din 19.12.2018

Loading

g) lista cuprinzând documentele de interes public;

Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Consiliului Județean Botoșani;

Structura organizatorică, atribuţiile direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Botoşani;

Programul de funcţionare şi programul de audienţe;

Coordonatele de contact ale instituţiei (denumire, adresa poştală, nr. de telefon, de fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet);

Numele şi prenumele persoanelor din conducerea instituției, precum şi numele funcţionarilor responsabili cu difuzarea informaţiilor publice;

Sursele financiare, bugetul, bilanţul contabil;

Programele şi strategiile proprii;

Rapoarte anuale de evaluare a aplicării Legii nr. 544/2001 şi Legii nr. 52/2003;

Proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice;

Comunicate de presă, informaţii de presă, drepturi la replică;

Declaraţii de avere şi de interese;

Informaţii privind organizarea concursurilor de selecţie a candidaţilor în vederea angajării şi condiţiile necesare pentru ocuparea posturilor;

Raportul de activitate anual al instituției;

Monitorul Oficial al Județului Botoșani.

Loading

h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;

i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-34 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Modele de reclamaţii administrative se găsesc la anexele 5 şi 6 ale Normelor metodologice.

De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice, aşa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 36 din H.G. nr. 123/2002.

Reclamaţie administrativă (model 1) conform Legii 544/2001
Reclamaţie administrativă (model 2) conform Legii 544/2001

Loading

Loading