Consiliul Judetean Botosani

Ședințe Consiliu Județean

pcdata

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN BOTOŞANI, în conformitate cu prevederile art. 178 alin. (1), art. 179 alin. (1) și alin. (2) lit. a), art. 180 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare, convoacă Consiliul Judeţean în şedinţă ordinară, pentru data de 21 aprilie 2021, ora 1200 în Sala „Nicolae Iorga” a Palatului Administrativ, situat în municipiul Botoșani, Piața  Revoluției nr. 1-3.

Ordinea de zi

Proiecte de hotărâri ale autorității deliberative

Nr proiectConținutul pe scurtInițiator proiectData înregistrării
Sedință ordinară
1Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniului privat al județului Botoșani în domeniul public al acestuiaPreședinte13.04.2021
2Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrarea Școlii Profesionale Speciale ”Sfântul Stelian” Botoșani a terenului în suprafață de 169,20 mp situat în mun. Botoșani, str. Dimitrie Rallet nr. 4, aparținând domeniului public al județului Botoșani, înscris în Cartea Funciară nr. 58771 a U.A.T. BotoșaniPreședinte13.04.2021
3Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public al Județului Botoșani în domeniul public al Orașului Săveni, județul BotoșaniPreședinte13.04.2021
4Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu judeţean şi al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe cele două secţiuni, pentru perioada 01.01 – 31.03.2021Președinte13.04.2021
5Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general după încheierea contractului de achiziție a lucrărilor de execuție și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat  prin Programul național de dezvoltare locală, a obiectivului de investiţie  ,,Modernizare DJ 293, Coțușca-Ghireni - DN 24C, km 41+050 - 47+700”Președinte14.04.2021
6Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general după încheierea contractului de achiziție lucrări și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală, a obiectivului de investiţie ,,Modernizare DJ 292A, Corlăteni-Dimăcheni, km 0+000-2+500, L=2,5 km’’Președinte14.04.2021
7Proiect de hotărâre pentru aprobarea „Planului județean de gestionare a deșeurilor în Județul Botoșani, 2020-2025”Președinte14.04.2021
8Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de analiză şi soluţionare a cererilor pentru locuinţe destinate închirierii tinerilor specialişti din sănătate, din Blocul de locuinţe realizat prin Agenția Națională pentru Locuințe, situat în municipiul Botoșani, str. Ștefan cel Mare nr. 39 (20 apartamente)Președinte14.04.2021
9Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Contractului unic de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare prin concesiune - judeţul Botoşani prin Actul Adiţional nr. 8 şi acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acţionarilor Societății NOVA APASERV S.A. BotoşaniPreședinte15.04.2021
10Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu judeţean și al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2021Președinte15.04.2021
11Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al asiguraților din județul Botoșani în Adunarea Reprezentanților Casei Naționale de Asigurări de SănătatePreședinte14.04.2021

GIF

Data ultimei actualizări: