Consiliul Judetean Botosani

Ședințe Consiliu Județean

pcdata

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN BOTOŞANI,

În conformitate cu prevederile art. 178 alin. (1), art. 179 alin. (1) și alin. (2) lit. a), art. 180 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare, şi art. 8 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, convoacă Consiliul Judeţean în şedinţă ordinară, pentru data de 30 septembrie 2022, ora 1000, în Sala „Nicolae Iorga” a Palatului Administrativ, situat în municipiul Botoșani, Piața  Revoluției nr. 1-3.

Ordinea de zi

Proiecte de hotărâri ale autorității deliberative

Nr proiectConținutul pe scurtInițiator proiectData înregistrării
Ședință Ordinară
1Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu aparținând domeniului privat al Județului Botoșani, amplasat în imobilul „ Dispensar urban cu farmacie nr. 2” situat în municipiul Botoșani, str. Independenței nr. 7Președinte15.09.2022
2Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniului public al Județului Botoșani și administrarea Spitalului Județean de Urgență ,,Mavromati” Botoșani în domeniului public al orașului Săveni, a două terenuri în suprafață de 298 mp, respectiv 42 mp, situate în str. Avram Iancu  nr. 2, Oraș Săveni, județul Botoșani, înscrise în Cartea Funciară nr. 53607- Săveni și în Cartea Funciară nr. 53602- SăveniPreședinte16.09.2022
3Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate, în județul Botoșani, valabil în perioada 2023-2029Președinte19.09.2022
4Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de acordare a sumelor necesare acoperirii cheltuielilor de transport și cazare realizate de adoptator sau familia adoptatoare ca urmare a participării la procedura potrivirii practice cu un copil/copii care au domiciliul în alt județPreședinte19.09.2022
5Proiect de hotărâre  privind acordarea Comunei Prăjeni a unui drept de trecere pentru utilități asupra unor terenuri aflate în domeniul public al Județului Botoșani, afectate de lucrări de reabilitare, întreținere și exploatare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare aferente Stațiilor de pompare ape uzate – SPAU din intravilanul Comunei PrăjeniPreședinte20.09.2022
6Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022Președinte20.09.2022
7Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Unității de Asistență Medico-Socială Ștefănești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 102 din 28.04.2022Președinte20.09.2022
8Proiect de hotărâre privind aprobarea duratei concediului de odihnă suplimentar pentru personalul din cadrul Memorialului Ipotești -Centrul Național de Studii ,,Mihai Eminescu’’, instituție publică de cultură de interes județean, subordonată Consiliului Județean BotoșaniPreședinte20.09.2022
9Proiect de hotărâre privind ajutarea, cu indicele prețurilor de consum (IPC) comunicat de Institutul Național de Statistică (INS) pentru perioada februarie-august 2022, a tarifelor aferente activităților serviciului de salubrizare prestate de către operatorul de salubrizare Asocierea Diasil Service S.R.L. Suceava & Rossal S.R.L. Roman și aprobarea Actului Adițional nr. 11/2022 la Contractul de delegare a gestiunii, prin concesiune, a activității de administrare a stațiilor de transfer, sortare a deșeurilor municipale și administrare a depozitului de deșeuri - Județul Botoșani nr. 12016/02.08.2016Președinte21.09.2022
10Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitarea, restaurarea și valorificarea durabilă a Casei Goilav în vederea transformării în Centru Multifuncțional pentru Cultură și Artă Tradițională Botoșani”Președinte21.09.2022
11Proiect de hotărâre privind aprobarea duratei concediului de odihnă suplimentar pentru personalul din cadrul Bibliotecii Județene ,, Mihai Eminescu” Botoșani, instituție publică de cultură de interes județean, subordonată Consiliului Județean BotoșaniPreședinte22.09.2022
12Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, efectuarea de virări de credite bugetare între capitolele bugetului propriu și de modificări în Programul obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 2022Președinte23.09.2022
13Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteiaPreședinte23.09.2022
14Proiect de hotărâre  de modificare a Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 17 din 28.01.2022 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Botoşani în Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formare Profesională (CLDPS) din judeţul BotoşaniPreședinte20.09.2022