Consiliul Judetean Botosani

Ședințe Consiliu Județean

pcdata

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN BOTOŞANI,

În conformitate cu prevederile art. 178 alin. (1), art. 179 alin. (1) și alin. (2) lit. a), art. 180 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare, şi art. 8 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, convoacă Consiliul Judeţean în şedinţă ordinară, pentru data de 27 iunie 2022, ora 1200, în Sala „Nicolae Iorga” a Palatului Administrativ, situat în municipiul Botoșani, Piața  Revoluției nr. 1-3.

Ordinea de zi

Proiecte de hotărâri ale autorității deliberative

Nr proiectConținutul pe scurtInițiator proiectData înregistrării
Ședință Ordinară
1Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor locale datorate de persoane fizice şi juridice bugetului propriu județean, începând cu anul 2023Președinte11.05.2022
2Proiect de hotărâre privind declararea unor bunuri de interes public județean și darea acestora în administrarea Muzeului Județean Botoșani, respectiv a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului BotoșaniPreședinte10.06.2022
3Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Botoșani asupra unui bun aflat domeniului public al Județului BotoșaniPreședinte10.06.2022
4Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor şcolare pentru elevii Şcolii Populare de Arte „George Enescu” Botoşani, pe anul şcolar 2022 - 2023Președinte14.06.2022
5Proiect de hotărâre privind aprobarea „Studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii Serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate, în județul Botoșani” și a modalității de atribuire a Serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulatePreședinte14.06.2022
6Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Muzeul Județean Botoșani, instituție publică de cultură de interes județean subordonată Consiliului Județean BotoșaniPreședinte15.06.2022
7Proiect de hotărâre privind avizarea Planului de şcolarizare, aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Şcolii Populare de Arte ”George Enescu” Botoşani, pentru anul şcolar 2022 – 2023Președinte16.06.2022
8Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului BotoşaniPreședinte16.06.2022
9Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Judeţul Botoşani şi Agenția Națională Antidrog, precum și aprobarea finanțării realizării unor materiale de susținere a activităților preventive în domeniul prevenirii traficului și consumului ilicit de droguriPreședinte17.06.2022
10Proiect de hotărâre privind acordarea de sprijin financiar din bugetul propriu județean pe anul 2022 unor unități de cult din județul Botoșani aparținând cultelor religioase recunoscute în RomâniaPreședinte20.06.2022
11Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani, instituție publică de cultură de interes județean subordonată Consiliului Județean BotoșaniPreședinte20.06.2022
12Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu județean, al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții, aprobat pe anul 2022Președinte20.06.2022
13Proiect de hotărâre privind actualizarea monografiei economico - militare a judeţului BotoşaniPreședinte20.06.2022
14Proiect de hotărâre privind aprobarea duratei concediului de odihnă suplimentar pentru personalul din cadrul Muzeului Județean Botoșani, instituție publică de cultură de interes județean subordonată Consiliului Județean BotoșaniPreședinte20.06.2022
15Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acționarilor Societății NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru aprobarea indicatorilor de performanță negociați de către reprezentanții autorității publice tutelare desemnați, în vederea determinării componentei variabile pentru membrii Consiliului de Administrație ai societățiiPreședinte20.06.2022
16Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra imobilului compus din teren în suprafață de 10.000 mp, tarla - , parcela - 725/1, categoria de folosință - arabil, înscris în cartea funciară nr.50226 UAT Dângeni, județul Botoșani, identificat cu nr. cadastral 50226, situat în situl arheologic “Valea Grădinilor”, înscris în Lista Monumentelor Istorice, cod BT-I-s-B-01794Președinte21.06.2022
17Proiect de hotărâre privind acordul proprietarului în vederea efectuării lucrărilor pentru instalarea unui dispozitiv de protejare a rețelelor de distribuție gaze naturalePreședinte21.06.2022
18Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 119 din 11.09.2018 privind aprobarea Proiectului „Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri Urgențe din strada Marchian, nr. 11, Botoșani” cod SMIS 121833 şi a cheltuielilor legate de proiect, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 122 din 21.09.2018, Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 89 din 25.06.2020 și Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 271 din 22.12.2021Președinte21.06.2022