Consiliul Judetean Botosani

Dispozițiile autorității executive

pcdata
Nr. dispozițieData emiteriiConţinutul pe scurt Termenul de începere a efectuluiTermen de finalizare
24914.10.2021Privind convocarea Consiliului Judeţean Botoşani în şedinţă extraordinară pentru ziua de 15 octombrie 2021, ora 1200De la data comunicării
24813.10.2021Privind numirea Comisiei de evaluare în vederea închirierii prin licitație publică a unui spațiu amplasat în imobilul ”Dispensar medical nr. 3”, situat în mun. Botoșani, str. Împărat Traian nr.42De la data comunicării
24712.10.2021Pentru completarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 21 din 03.02.2021 privind delegarea unor atribuții ale președintelui Consiliului Județean Botoșani către domnul Dorin Birta, vicepreședinte al Consiliului Județean BotoșaniDe la data comunicării
24612.10.2021Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în perioada 13 -14.10. 202113.10.202114.10.2021
24511.10.2021Privind numirea unei comisii de verificare în vederea aprobării scoaterii din funcțiune, casării și declasării a unor mijloace fixe și obiecte de inventar în folosință, aflate în patrimoniul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani13.10.202130.11.2021
24411.10.2021Privind numirea unei comisii de verificare în vederea aprobării scoaterii din uz/casării a unor obiecte de inventar în folosință, fond de carte și manuale școlare aflate în patrimoniul Școlii Profesionale Speciale ”ION PILLAT” Dorohoi18.10.202128.10.2021
24308.10.2021Privind admiterea cererii de schimbare a prenumelui pe cale administrativă a doamnei POPOVICI CORNELEIA, domiciliată în mun. Botoșani, jud. Botoșani, din POPOVICI CORNELEIA în POPOVICI CORNELIA De la data comunicării
24207.10.2021Privind efectuarea de virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar pentru trimestrul IV 2021De la data comunicării
24107.10.2021Pentru anularea procedurii de atribuire a contractului de Furnizare de echipamente și dotări pentru proiectul ”Rețea educațională transfrontalieră între Județul Botoșani (România) și Raionul Hliboca (Ucraina)”, 2SOFT/1.1/112, finanțat prin Programul Operațional Comun România Ucraina 2014-2020De la data comunicării
24005.10.2021Privind admiterea cererii de schimbare a prenumelui pe cale administrativă a d-lui MATICIUC SORIN-PETRU domiciliată în com. Avrămeni, jud. Botoșani, din MATICIUC SORIN – PETRU în MATICIUC SORIN - DĂNUȚ De la data comunicării
23905.10.2021Privind admiterea cererii de schimbare a prenumelui pe cale administrativă a numitei DEDILIUC NADIRA, domiciliată în mun. Botoșani, jud. Botoșani, din DEDILIUC NADIRA în DEDILIUC NADIRA - ALEXANDRA De la data comunicării
23804.10.2021Privind desemnarea reprezentantului Președintelui Consiliului Județean Botoșani în Consiliul de administrație al Școlii Profesionale Speciale ”Ion Pillat” Dorohoi, pentru anul școlar 2021-2022De la data comunicării
23704.10.2021Privind desemnarea reprezentantului Președintelui Consiliului Județean Botoșani în Consiliul de administrație al Școlii Profesionale Speciale ”Sfântul Stelian” Botoșani, pentru anul școlar 2021-2022De la data comunicării
23604.10.2021Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de Furnizare de echipamente și dotări pentru proiectul ”Rețea educațională transfrontalieră între Județul Botoșani (România) și Raionul Hliboca (Ucraina)”, 2SOFT/1.1/112, finanțat prin Programul Operațional Comun România Ucraina 2014-202006.10.2021
23504.10.2021Privind delegarea de reprezentant al Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani în data de 05.10.202105.10.2021
23404.10.2021Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în perioada 05.10 - 08. 10. 202105.10.202108.10.2021
23301.10.2021Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară pentru ziua de 04 octombrie 2021, ora 1200 De la data comunicării
23230.09.2021Privind numirea doamnei Iorgu Beatrice-Iuliana în funcția de consilier la cabinetul Președintelui Consiliului Județean Botoșani, doamna Doina-Elena Federovici01.10.2021
23129.09.2021Privind admiterea cererii de schimbare a prenumelui pe cale administrativă a numitei COLBU ARIANA – MARIANA, domiciliată în com. Cristești, județul Botoșani, din COLBU ARIANA – MARIANA în COLBU ARIANADe la data comunicării
23028.09.2021Privind stabilirea drepturilor salariale corespunzătoare gradației 4 doamnei Negru Teodora, inspector în cadrul Direcției Servicii Publice – Serviciul de management integrat al deșeurilor – Compartimentul Unitatea de management (UMP) a proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani”01.10.2021
22928.09.2021Privind stabilirea drepturilor salariale corespunzătoare gradației 5 doamnei Cîrcu Silvia, inspector în cadrul Direcției Servicii Publice – Serviciul de management integrat al deșeurilor – Compartimentul Unitatea de management (UMP) a proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani”01.10.2021
22828.09.2021Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în perioada 30.09 - 01.10. 202130.09.202101.10.2021
22727.09.2021Privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de Furnizare dotări în cadrul proiectului ”Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri Urgențe din strada Marchian, nr. 11, Botoșani” COD SMIS 121833”, Licitație deschisă – online CN1034046 din 23.08.202128.09.2021
22624.09.2021Privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale județului Botoșani, pe anul 2021 01.10.202103.12.2021
22521.09.2021Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință ordinară pentru ziua de 27.09.2021,ora 12.00De la data comunicării
22421.09.2021Privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului având ca obiect: Achiziție servicii de elaborare a documentațiilor tehnico-economice (expertiză, studii de teren, DALI, documentații tehnice obținere avize și autorizații, acorduri, avize, autorizații) pentru obiectivul de investiții ”Casele Goilav” – reabilitare, restaurare și valorificare durabilă în vederea transformării în Centrul Multifuncțional pentru Cultură și Artă Tradițională Botoșani24.09.2021
22320.09.2021Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în perioada 21.09 – 24.09.2021 21.09.2021
22217.09.2021Privind aprobarea reluării activității de către doamna Onose Andreea – Cătălina, consilier achiziții publice în cadrul Direcției Investiții și Achiziții Publice – Serviciul achiziții publice, urmare a încetării suspendării raportului de serviciu28.09.2021
22117.09.2021Privind înființarea Unității de Implementare a Proiectului (UIP) ”Îmbunătățirea siguranței pacienților și asigurarea condițiilor optime de spitalizare în contextul crizei sanitare Covid-19 în cadrul Secției Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani”, cod SMIS 152396, în cadrul POIM 2014-2020, Axa Prioritară 9, Obiectivul Specific 9.1De la data comunicării
22016.09.2021Privind numirea echipei de implementare a proiectului ”Sprijin pentru implementarea de instrumente anticorupție în administrația Județului Botoșani”, în cadrul POCA 2014-2020, Obiectivul Specific 2.2. Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice, Cererea de proiecte POCA/924/2/2(CP15/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate)De la data comunicării
21916.09.2021Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară pentru ziua de 17.09.2021,ora 1200De la data comunicării
21810.09.2021Privind numirea comisiei de predare a terenului în suprafață de 40.800 mp, situat în extravilanul comunei Trușești din domeniul public al Județului Botoșani în domeniul public al comunei Trușești, județul Botoșani De la data comunicării30.09.2021
21708.09.2021Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în perioada 09.09- 10.09.202109.09.2021
21608.09.2021Privind numirea domnului Zvîncă Sergiu în funcția de consilier la cabinetul Vicepreședintelui Consiliului Județean Botoșani, domnul Dăscălescu Corneliu-Bogdan10.09.2021
21507.09.2021Privind stabilirea locurilor de muncă, categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare și condițiile de acordare pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului BotoșaniDe la data comunicării
21407.09.2021Privind încetarea suspendării de drept a raportului de serviciu la terminarea concediului de maternitate și suspendarea raportului de serviciu la inițiativa doamnei Timofte Ramona-Ionela, urmare concediului pentru creșterea copilului în vârstă de până la doi ani09.09.2021
21306.09.2021Privind efectuarea de virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar pentru trimestrul III 2021De la data comunicării
21206.09.2021Privind numirea Comisiei de negociere în vederea achiziționării imobilului monument istoric ”Casa Moscovici”, situat în municipiul Botoșani, strada Calea Națională nr. 62, proprietatea societății Nord Proiect S.A. BotoșaniDe la data comunicării
21103.09.2021Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a doamnei GRĂDINĂCIUC IONELA-CĂTĂLINA, domiciliat în municipiul Botoșani, județul Botoșani, din GRĂDINĂCIUC IONELA-CĂTĂLINA în KNIHINSCHI IONELA-CĂTĂLINADe la data comunicării
21002.09.2021Privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfășurare a evaluării finale a managementului Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Botoșani, pentru anii 2019-2021De la data comunicării
20902.09.2021Privind prelungirea delegării atribuțiilor funcției de conducere de director al Unității de Asistență Medico-Socială ” Dr. Elena Popovici” Flămânzi, doamnei Neamțu Ana-Maria03.09.2021
20801.09.2021Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractelor subsecvente de ”Furnizarea și distribuția merelor, laptelui, produselor lactate și produselor de panificație pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate / acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul Botoșani, pentru anul 2021-2022”02.09.2021
20701.09.2021Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară pentru ziua de 02 septembrie 2021, ora 15.00 De la data comunicării
20631.08.2021Privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” BotoșaniDe la data comunicării
20531.08.2021Pentru anularea procedurii de atribuire a contractului de ”Furnizare de echipamente și dotări pentru proiectul ”Rețea educațională transfrontalieră între Județul Botoșani (România) și Raionul Hliboca (Ucraina)”, 2SOFT/1.1/112, finanțat prin Programul Operațional Comun România Ucraina 2014 -2020De la data comunicării
20426.08.2021Privind stabilirea drepturilor salariale corespunzătoare gradației 4 doamnei Timofte Ramona-Ionela, inspector în cadrul Direcției Servicii Publice – Compartimentul guvernanță corporativă01.09.2021
20326.08.2021Privind stabilirea drepturilor salariale corespunzătoare gradației 5 domnului Alupoaie Constantin-Bogdan, consilier superior în cadrul Direcției Administrarea Patrimoniului – Compartimentul administrarea patrimoniului01.09.2021
20225.08.2021Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de Furnizare de echipamente și dotări în cadrul proiectului ” Rețea educațională transfrontalieră între Județul Botoșani (România) și Raionul Hliboca (Ucraina)”, 2SOFT/1.1/11230.08.2021
20124.08.2021Privind prelungirea exercitării raportului de serviciu de către domnul Molie Viorel, din cadrul Direcției Servicii Publice – Unitatea de Management (UMP) a Proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani”, pentru o perioadă de un an, începând cu data de 13.10.202113.10.202112.10.2022
20024.08.2021Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință ordinară pentru ziua de 30 august 2021, ora 12.00De la data comunicării
19923.08.2021De modificare și completare a Dispoziției nr. 105/14.05.2018 privind stabilirea obiectivelor de operațiuni, organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu și angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor la Consiliul Județean BotoșaniDe la data comunicării
19823.08.2021Privind numirea doamnei Popa Mirela în funcția publică de consilier clasa I, grad profesional superior la Compartimentul informare, relația cu mass - media din cadrul Serviciului promovare, relația cu societatea civilă, spitale și asistență socială – Direcția Dezvoltare și PromovareDe la data comunicării
19723.08.2021Privind numirea domnului Viziteu Dragoș Neculai în funcția publică de consilier clasa I, grad profesional superior la Compartimentul informare, relația cu mass - media din cadrul Serviciului promovare, relația cu societatea civilă, spitale și asistență socială – Direcția Dezvoltare și PromovareDe la data comunicării
19623.08.2021Privind numirea doamnei Țapu Elena - Daniela în funcția publică de consilier clasa I, grad profesional superior la Compartimentul promovare, relația cu societatea civilă, spitale și asistență socială din cadrul Serviciului promovare, relația cu societatea civilă, spitale și asistență socială – Direcția Dezvoltare și PromovareDe la data comunicării
19523.08.2021Privind numirea doamnei Ispas Andreea în funcția publică de consilier clasa I, grad profesional superior la Compartimentul promovare, relația cu societatea civilă, spitale și asistență socială din cadrul Serviciului promovare, relația cu societatea civilă, spitale și asistență socială – Direcția Dezvoltare și PromovareDe la data comunicării
19422.08.2021Privind numirea doamnei Munteanu Mihaela - Petronela în funcția publică de consilier clasa I, grad profesional principal la Compartimentul promovare, relația cu societatea civilă, spitale și asistență socială din cadrul Serviciului promovare, relația cu societatea civilă, spitale și asistență socială – Direcția Dezvoltare și PromovareDe la data comunicării
19323.08.2021Privind numirea doamnei Pătârniche Carmen Gabriela în funcția publică de consilier clasa I, grad profesional superior la Compartimentul promovare, relația cu societatea civilă, spitale și asistență socială din cadrul Serviciului promovare, relația cu societatea civilă, spitale și asistență socială – Direcția Dezvoltare și PromovareDe la data comunicării
19223.08.2021Privind numirea domnului Cobzariu – Huștiuc Mario Moreno în funcția publică de consilier clasa I, grad profesional superior la Compartimentul promovare, relația cu societatea civilă, spitale și asistență socială din cadrul Serviciului promovare, relația cu societatea civilă, spitale și asistență socială – Direcția Dezvoltare și PromovareDe la data comunicării
19123.08.2021Privind numirea domnului Fantu Alexandru în funcția publică de consilier clasa I, grad profesional principal la Compartimentul promovare, relația cu societatea civilă, spitale și asistență socială din cadrul Serviciului promovare, relația cu societatea civilă, spitale și asistență socială – Direcția Dezvoltare și PromovareDe la data comunicării
19023.08.2021Privind numirea doamnei Săcrieriu Emilia în funcția publică de conducere de șef serviciu al Serviciului promovare, relația cu societatea civilă, spitale și asistență socială – Direcția Dezvoltare și PromovareDe la data comunicării
18917.08.2021Privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Avram Marian – Cristel, consilier la Compartimentul autoritatea județeană de transport din cadrul Direcției Servicii Publice06.07.2021
18816.08.2021De completare a Dispoziției nr. 179 din 06. 08. 2021 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de Furnizare dotări în cadrul proiectului ”Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri Urgențe din strada Marchian, nr. 11, Botoșani” COD SMIS 1218333”, licitație deschisă-online CN1032447 DIN 03.07.2021De la data comunicării
18716.08.2021Privind numirea doamnei Crîșmaru Coca – Stela în funcția de Director de îngrijiri interimar al Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani16.08.2021
18613.08.2021Privind numirea doamnei Timofte Ramona-Ionela în funcția publică de inspector, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul guvernanță corporativă din cadrul Direcției Servicii Publice De la data comunicării
18513.08.2021Privind continuarea exercitării raportului de serviciu, în condiții identice cu bărbatul, respectiv până la împlinirea vârstei de 65 de ani, de către doamna Nistor Mariana, consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Direcției Arhitect Șef – Serviciul Urbanism, amenajare teritoriului 02.09.2021
18413.08.2021Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în perioada 16.08 - 26. 08. 202116.08.202126.08.2021
18311.08.2021Privind numirea Comisiei de evaluare în vederea închirierii prin licitație publică a unui imobil situat în municipiul Botoșani, str. Ion Creangă nr. 35De la data comunicării
18210.08.2021De modificare a Dispoziției nr. 105/14.05.2018 privind stabilirea obiectivelor de operațiuni, organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu și angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor la Consiliul Județean BotoșaniDe la data comunicării
18106.08.2021Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului având ca obiect furnizarea de echipamente și dotări pentru proiectul ”Dotarea Ambulatoriului din Cadrul Secției Exterioare Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani”, cod SMIS 12631910.08.2021
18006.08.2021Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară pentru ziua de 11 august 2021, ora 12.00De la data comunicării
17906.08.2021Privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de Furnizare dotări în cadrul proiectului “Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri Urgențe din strada Marchian, nr. 11, Botoșani” COD SMIS 121833", Licitație deschisă-online CN1032447 din 03.07.202109.08.2021
17805.08.2021Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în ziua de 06.08.202106.08.2021
17705.08.2021Privind efectuarea de virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar pentru trimestrul III 2021De la data comunicării
17605.08.2021De modificare a Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 175/04.08.2021 privind numirea Comisiei de negociere în vederea continuării procedurii de achiziționare a terenului în suprafață de 225,00 mp, situat în municipiul Botoșani, str. Dimitrie Rallet nr. 6, necesar funcționării Școlii Profesionale Speciale ”Sf. Stelian” BotoșaniDe la data comunicării
17504.08.2021Privind numirea Comisiei de negociere în vederea continuării procedurii de achiziționare a terenului în suprafață de 225,00 mp, situat în municipiul Botoșani, str. Dimitrie Rallet nr. 6, necesar funcționării Școlii Profesionale Speciale ”Sf. Stelian” BotoșaniDe la data comunicării
17404.08.2021Privind actualizarea componenței Comisiei Tehnico – Economică de avizare a studiilor de fezabilitate sau a documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivele de investițiiDe la data comunicării
17304.08.2021Privind delegarea calităţii de reprezentant al Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii NOVA APASERV S.A. Botoşani în data de 04.08.202104.08.2021
17203.08.2021Privind încetarea mutării temporare a doamnei Negru Teodora de la Compartimentul Corp Control și Guvernanță Corporativă și revenirea la Compartimentul Unitatea de Management (UMP) a proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani”De la data comunicării
17130.07.2021De modificare a Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 144 din 02.07.2021 pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului având ca obiect: ”Construire teren de sport multifuncțional” la Școala Profesională ”Ion Pillat” Dorohoi în cadrul proiectului ”Rețea educațională transfrontalieră între Județul Botoșani (România) și Raionul Hliboca(Ucraina)”De la data comunicării
17030.07.2021Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în perioada 02.08 - 03. 08. 202102.08.202103.08.2021
16930.07.2021Privind aprobarea structurii organizatorice a Sanatoriului de Neuropsihiatrie PodrigaDe la data comunicării
16829.07.2021De modificare a Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 31 din 11.02.2021 privind constituirea echipei de management și de implementare a proiectului precum și de realizare a tuturor activităților premergătoare semnării contractului de finanțare, activități aferente Fișei de proiect cu titlul ”Modernizarea infrastructurii rutiere de drum județean DJ 282 dintre localitățile: Hănești, Vlăsinești, Săveni, Drăgușeni, Coțușca, Rădăuți Prut cu conectivitate directă la Vama transnațională Rădăuți Prut cu Republica Moldova”De la data comunicării
16729.07.2021De modificare a Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 30 din 11.02.2021 privind constituirea echipei de management și de implementare a proiectului precum și de realizare a tuturor activităților premergătoare semnării contractului de finanțare, activități aferente Fișei de proiect cu titlul ”Modernizarea, extinderea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și modernizarea și extinderea infrastructurii turistice și a infrastructurilor conexe ei din cadrul Memorialului Ipotești – Centrul Național de Studii Mihai Eminescu din Județul Botoșani”De la data comunicării
16623.07.2021Privind constituirea comisiei de examen si a comisiei de soluționare a contestațiilor la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de medic specialist în specialitatea diabet zaharat, nutriție și boli metabolice la Compartimentul Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice din cadrul Secției Medicină II, Spitalul Județean de Urgență ”Mavromati” BotoșaniDe la data comunicării
16523.07.2021Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință ordinară pentru ziua de 30.07.2021,ora 12.00De la data comunicării
16422.07.2021Privind modificarea locului și felului muncii din Contractul individual de muncă nr. 43 din 18.10.2012 al doamnei Bogdan Elena - Alexandra23.07.2021
16319.07.2021Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în perioada 20.07.-23.07.202120.07.202123.07.2021
16219.07.2021Pentru modificarea Dispoziției nr. 152 din 08.07.2021 privind constituirea comisiei de examen si a comisiei de soluționare a contestațiilor la examenele organizate pentru ocuparea a două posturi vacante de medic în specialitatea medicină internă la Secția Medicină Internă Săveni, Spitalul Județean de Urgență ”Mavromati” BotoșaniDe la data comunicării
16116.07.2021Privind continuarea exercitării raportului de serviciu, în condiții identice cu bărbatul, respectiv până la împlinirea vârstei de 65 de ani de către doamna Șchiopu Vasilica, consilier clasa I, grad profesional superior din cadrul Direcției Buget - Finanțe - Serviciul Financiar, Contabilitate, Buget, Impozite, Taxe18.07.2021
16013.07.2021Pentru modificarea Dispoziției nr. 154 din 08. 07. 2021 privind constituirea comisiei de examen si a comisiei de soluționare a contestațiilor la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de medic în specialitatea pediatrie la Compartimentul Pediatrie Săveni, Spitalul Județean de Urgență ”Mavromati” BotoșaniDe la data comunicării
15908.07.2021Privind desemnarea persoanei responsabile cu monitorizarea situațiilor de pantouflage la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean BotoșaniDe la data comunicării
15808.07.2021Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a d-nei BÎRSAN LIMONIȚA, domiciliată în oraș Bucecea, județul Botoșani, din BÎRSAN LIMONIȚA în DÎNGEANU LIMONIȚADe la data comunicării
15708.07.2021Privind admiterea cererii de schimbare a prenumelui pe cale administrativă a d-lui ROMANOVSCHI ALEXANDRU-IOAN, domiciliată în municipiul Botoșani, județul Botoșani, din ROMANOVSCHI ALEXANDRU - IOAN în ROMANOVSCHI ALEXANDRUDe la data comunicării
15608.07.2021Privind admiterea cererii de schimbare a prenumelui pe cale administrativă a d-nei ȚIGĂNAȘU CARMEN, domiciliată în oraș Săveni, județul Botoșani, din ȚIGĂNAȘU CARMEN în ȚIGĂNAȘU CARMEN-IOANADe la data comunicării
15508.07.2021Privind constituirea comisiei de examen si a comisiei de soluționare a contestațiilor la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de medic specialitatea A.T.I. la Compartimentul A.T.I. din str. G.Enescu nr. 6, Spitalul Județean de Urgență ”Mavromati” BotoșaniDe la data comunicării
15408.07.2021Privind constituirea comisiei de examen si a comisiei de soluționare a contestațiilor la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de medic specialitatea pediatrie la Compartimentul Pediatrie Săveni, Spitalul Județean de Urgență ”Mavromati” BotoșaniDe la data comunicării
15308.07.2021Privind constituirea comisiei de examen si a comisiei de soluționare a contestațiilor la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de medic specialist în specialitatea medicină de urgență la Unitatea de Primiri Urgențe, Spitalul Județean de Urgență ”Mavromati” BotoșaniDe la data comunicării
15208.07.2021Privind constituirea comisiei de examen si a comisiei de soluționare a contestațiilor la examenele organizate pentru ocuparea a două posturi vacante de medic în specialitatea medicină internă la Secția Medicină Internă Săveni, Spitalul Județean de Urgență ”Mavromati” BotoșaniDe la data comunicării
15108.07.2021Privind constituirea comisiei de examen si a comisiei de soluționare a contestațiilor la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de medic în specialitatea neurochirurgie la Compartimentul Neurochirurgie, Spitalul Județean de Urgență ”Mavromati” BotoșaniDe la data comunicării
15008.07.2021Privind constituirea comisiei de examen si a comisiei de soluționare a contestațiilor la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de medic în specialitatea radiologie-imagistică medicală la Laboratorul Radiologie, Imagistică Medicală și CT, Spitalul Județean de Urgență ”Mavromati” BotoșaniDe la data comunicării
14908.07.2021Privind efectuarea de virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar pentru trimestrul III 2021De la data comunicării
14808.07.2021privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară pentru ziua de 09.07.2021,ora 12.00De la data comunicării
14706.07.2021Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în data de 07.07-08.07.202107.07.202108.07.2021
14605.07.2021Privind delegarea atribuțiilor funcției de conducere de director al Unității de Asistență Medico-Socială ”Dr. Elena Popovici” Flămânzi, doamnei Neamțu Ana-Maria05.07.2021
14502.07.2021Privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al doamnei Timofte Ramona, urmare a concediului de maternitate acordat06.05.2021
14402.07.2021Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului având ca obiect: ”Construire teren de sport multifuncțional” la Școala Profesională ”Ion Pilat” Dorohoi în cadrul proiectului ”Rețea educațională transfrontalieră între Județul Botoșani (România) și Raionul Hliboca (Ucraina)” De la data comunicării
14301.07.2021Privind numirea Comisiei de evaluare și selecție a cererilor de finanțare și de modernizare a implementării proiectelor și a Comisiei de soluționare a contestațiilor a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile pentru activitățile de tineret pentru anul 2021, conform Legii 350/2006De la data comunicării
14201.07.2021Privind admiterea cererii de schimbare a prenumelui pe cale administrativă a minorului DELIBAȘ ROBERT, domiciliat în com. Curtești, jud. Botoșani, din DELIBAȘ ROBERT în DELIBAȘ ROBERT - CONSTANTINDe la data comunicării
14101.07.2021Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a numitului UNGUREANU COSMIN-MARIAN, domiciliat în com. Vlădeni, jud. Botoșani, din UNGUREANU COSMIN-MARIAN în MANOLACHE COSMIN-MARIANDe la data comunicării
14030.06.2021Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului având ca obiect: Elaborare ”Strategie județeană privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice, actualizată 2021-2030”08.07.2021
13930.06.2021Privind promovarea în grad profesional superior a domnului Negru Vlad, funcționar public de execuție în cadrul Direcției Investiții și Achiziții Publice 01.07.2021
13830.06.2021Privind promovarea în grad profesional superior a doamnei Nicuță Cristina-Mariana, funcționar public de execuție în cadrul Direcției Arhitect Șef01.07.2021
13729.06.2021Privind constituirea comisiei de disciplină 01.07.2021
13625.06.2021Privind numirea unei comisii de inventariere și evaluare a unor bunuri care aparțin domeniului public al județului Botoșani și a unor bunuri propuse a se declara ca bunuri de interes public județean, în vederea stabilirii valorilor de întreținere în evidența contabilă28.06.2021
13524.06.2021Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință ordinară pentru ziua de 30.06.2021,ora 1300De la data comunicării
13423.06.2021Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în perioada 24.06 – 25.06.2021 24.06.202125.06.2021
13318.06.2021Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară pentru ziua de 23.06.2021,ora 1300De la data comunicării
13215.06.2021Privind efectuarea de virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar pentru trimestrul II 2021 De la data comunicării
13114.06.2021Privind desemnarea domnului Dăscălescu Corneliu– Bogdan - vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în ziua de 15.06.202115.06.2021
13011.06.2021Privind aprobarea codului etic de conduită pentru personalul din cadrul Consiliului Județean Botoșani De la data comunicării
12908.06.2021Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului având ca obiect: ” Servicii de recrutare și selecție a candidaților pentru funcțiile de membri în Consiliul de Administrație al societății NOVA APASERV S.A. Botoșani”11.06.2021
12808.06.2021Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară pentru ziua de 09.06.2021,ora 13.00De la data comunicării
12707.06.2021Privind numirea Comisiei de evaluare în vederea închirierii prin licitație publică a unui spațiu amplasat în imobilul ”Dispensar medical nr. 5” situat în mun. Botoșani, Calea Națională nr. 57De la data comunicării
12603.06.2021Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a minorului BOICU - TINCA TUDOR, domiciliat în mun. Botoșani, jud. Botoșani, din BOICU – TINCA TUDOR în TINCA – BOICU TUDORDe la data comunicării
12503.06.2021Privind reluarea activității de către doamna Mocanu Sanda – Iolanda, consilier superior la Serviciul investiții din cadrul Direcției Investiții și Achiziții Publice, urmare a încetării suspendării de drept a raportului de serviciu01.06.2021
12431.05.2021Privind numirea doamnei Ala Sainenco în funcția de manager la Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii ”Mihai Eminescu”01.06.202131.05.2025
12331.05.2021Privind numirea domnului Aurel Melniciuc în funcția de manager la Muzeul Județean Botoșani 01.06.202131.05.2025
12231.05.2021Privind numirea domnului Liviu Andronic în funcția de manager la Școala Populară de Arte ”George Enescu” Botoșani01.06.202131.05.2025
12131.05.2021Privind numirea doamnei Ersilia Iacob în funcția de manager la Biblioteca Județeană ”Mihai Eminescu” Botoșani01.06.202131.05.2025
12031.05.2021Privind numirea domnului Dan Doboși în funcția de manager la Orchestra Populară ”Rapsozii Botoșanilor”01.06.202131.05.2025
11926.05.2021Privind stabilirea drepturilor salariale corespunzătoare gradației 5, doamnei Enea Irina, inspector în cadrul Direcției Arhitect Șef - Serviciul Urbanism, Amenajarea teritoriului01.06.2021
11826.05.2021Privind delegarea calității de reprezentant al Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății NOVA APASERV S.A. Botoșani în data de 27.05.202127.05.202127.05.2021
11726.05.2021Privind aprobarea modificării repartizării pe trimestre a bugetului aprobat pe anul 2021De la data comunicării
11626.05.2021Privind prelungirea numirii doamnei Rudeanu Larisa în funcția de director financiar-contabil interimar la Sanatoriul de Neuropsihiatrie Podriga01.06.2021
11524.05.2021Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru execuția lucrărilor de întreținere curentă pe timp de vară, pe drumurile județene cu îmbrăcăminți asfaltice din administrarea Direcției Județene de Drumuri și Poduri Botoșani, în anul 2021De la data comunicării
11424.05.2021De modificare și completare a Dispoziției nr. 105 /14.05.2018 privind stabilirea obiectivelor de operațiuni, organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu și angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor la Consiliul Județean BotoșaniDe la data comunicării
11324.05.2021De modificare și completare a Dispoziției nr. 238/29.10.2018 privind desemnarea d-lui Blezneac Dumitru Laurențiu pentru verificarea sistematică a tuturor proiectelor de operațiuni supuse vizei de control financiar preventiv propriu, începând cu data de 29.10.2018, cât și a d-nei Strahmuțchi Manuela Florentina, pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu pe perioada concediului de odihnă/medical/fără plată a d-lui Blezneac Dumitru LaurențiuDe la data comunicării
11224.05.2021Privind aprobarea Scrisorii de așteptări pentru Consiliul de Administrație al societății NOVA APASERV S.A. BotoșaniDe la data comunicării
11120.05.2021Privind constituirea comisiilor de examinare si de soluționare a contestațiilor la examenul de promovare în grad profesional superior celui deținut, pentru funcționarii publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Botoșani, examen organizat în data de 23.06.2021 – proba scrisă De la data comunicării
11020.05.2021Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință ordinară pentru ziua de 26.05.2021,ora 1200De la data comunicării
10919.05.2021Privind reluarea activității de către doamna Silveanu Elena, inspector superior la Serviciul organizare, salarizare, resurse umane din cadrul Direcției Buget-Finanțe, urmare a încetării suspendării de drept a raportului de serviciu20.05.2021
10819.05.2021Privind numirea prin concurs a doamnei ec. Caba Doina în funcția de manager al Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani 19.05.2021
10719.05.2021Privind mutarea temporară a doamnei Negru Teodora de la Compartimentul unitatea de management (UMP) ”Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani” – Serviciul de management integrat al deșeurilor din cadrul Direcției Servicii Publice la Compartimentul Corp Control și Guvernanță Corporativă19.05.2021
10619.05.2021Privind constituirea Comisiei Sociale de analiză și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru cererile de locuințe destinate închirierii tinerilor specialiști din sănătate, din Blocul de locuințe realizat prin Agenția Națională pentru Locuințe, situat în municipiul Botoșani, str. Ștefan cel Mare nr. 39 (20 apartamente)De la data comunicării
10518.05.2021Privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor care nu se supun autorizării la obiectivul de investiție ”Modernizarea și Dotarea Ambulatoriului din Cadrul Secției Exterioare Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani” cod SMIS 126318, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 18.05.2021
10418.05.2021Privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului având ca obiect: ”Servicii de ” Evaluarea bunului imobil monument istoric ”Casa Moscovici”, situat în Calea Națională, nr. 62”, Botoșani18.05.2021
10317.05.2021Privind numirea echipei de implementare a proiectului ”Îmbunătățirea acțiunilor transfrontaliere pentru drumuri mai bune între România și Ucraina” în cadrul Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020, transfrontalier și a instrumentelor TIC De la data comunicării
10214.05.2021Privind numirea doamnei Caliniuc Camelia în funcția de director de îngrijiri interimar al Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani14.05.2021
10114.05.2021Privind încetarea aplicării Dispoziției nr. 32 din 12.02.2021 privind numirea domnului Andrei Emil – Florentin în funcția de director de îngrijiri interimar al Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani14.05.2021
10013.05.2021Privind numirea comisiei pentru predarea bunului imobil situat în orașul Săveni, strada Dr. Marinescu nr. 17, din domeniul public al Județului Botoșani în domeniul public al orașului Săveni17.05.2021
9912.05.2021Privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al doamnei Silveanu Elena, inspector la Serviciul organizare, salarizare, resurse umane din cadrul Direcției Buget-Finanțe01.04.2021
9812.05.2021Privind delegarea calității de reprezentant al Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății Nova APASERV S.A. Botoșani în data de 13.05.202113.05.2021
9712.05.2021Privind modificarea și completarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 206 din 02.11.2020De la data comunicării
9612.05.2021Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în perioada 13.05.- 14.05.202113.05.202114.05.2021
9511.05.2021Privind efectuarea de virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar pentru trimestrul II 2021De la data comunicării
9410.05.2021Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a numitului Chițanu Dan, domiciliat în mun. Botoșani, jud. Botoșani, din Chițanu Dan în Dooroftei DanDe la data comunicării
9307.05.2021Privind numirea unei comisii în vederea predării terenului în suprafață de 169,20 mp, situat în mun. Botoșani, str. Dimitrie Rallet nr. 4, înscris în Cartea Funciară nr. 58771 a U.A.T. Botoșani, în administrarea Scolii Profesionale Speciale ”Sfântul Stelian” Botoșani 10.05.202121.05.2021
9207.05.2021Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară în ziua de 12 mai 2021, ora 15.00De la data comunicării
9128.04.2021Privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al doamnei Mocanu Sanda -Iolanda, consilier la Serviciul investiții din cadrul Direcției Investiții și Achiziții Publice30.03.2021
9028.04.2021Privind stabilirea doamnei Corduneanu Mihaela, inspector în cadrul Direcției Arhitect Șef Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, a drepturilor salariale corespunzătoare gradației 401.05.2021
8928.04.2021Privind stabilirea doamnei Bouariu Maria Adelina, consilier la cabinetul Președintelui Consiliului Județean Botoșani, a drepturilor salariale corespunzătoare gradației 3 01.05.2021
8827.04.2021Privind prelungirea desemnării domnului Doboşi Dan ca manager interimar la Orchestra Populară „Rapsozii Botoșanilor”01.05.202130.06.2021
8727.04.2021Privind prelungirea desemnării doamnei Iacob Ersilia manager interimar la Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” Botoșani01.05.202130.06.2021
8627.04.2021Privind prelungirea desemnării doamnei Ala Sainenco ca manager interimar la Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”01.05.202130.06.2021
8527.04.2021Privind prelungirea desemnării domnului Liviu Andronic ca manager interimar la Școala Populară de Arte “George Enescu” Botoșani01.05.202130.06.2021
8421.04.2021Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară în ziua de 22 aprilie 2021, ora 10.00De la data comunicării
8320.04.2021Privind încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției de conducere de director (grad I) al Unității de Asistență Medico - Socială Mihăileni de către domnul Zamosteanu Cristian - Vasile22.04.2021
8220.04.2021Privind reluarea activității doamnei Barbacariu Ana - Maria, director(grad I) al Unității de Asistență Medico - Socială Mihăileni, urmare a încetării suspendării prin acordul părților a contractului individual de muncă22.04.2021
8119.04.2021Privind numirea comisiei de recepție finală la obiectivul de investiție ”Reabilitarea și valorificarea durabilă a obiectivului de patrimoniu Complexul Monahal Coșula, județul Botoșani – Lucrări completare” cod SMIS 12157, finanțat prin Programul Operațional Regional 2007 - 201320.04.2021
8015.04.2021Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință ordinară pentru ziua de 21.04.2021, ora 12.00De la data comunicării
7907.04.2021Privind constituirea comisiei de examen și a comisiei de soluționare a contestațiilor la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de medic specialist în specialitatea A.T.I. la Secția A.T.I. din cadrul Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” BotoșaniDe la data comunicării
7807.04.2021Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului de ”Furnizare de echipamente și dotări” pentru proiectul ”Modernizarea și Dotarea Ambulatoriului din cadrul Secției Exterioare Obstetrică – Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani”, cod SMIS 126318, anunț de participare numărul CN1028900 din 05.03.202114.04.2021
7706.04.2021Privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Botoșani, pentru anul 2020De la data comunicării
7605.04.2021Privind constituirea comisiei de examen și a comisiei de soluționare a contestațiilor la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de medic specialist în specialitatea oncologie medicală la Secția Oncologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” BotoșaniDe la data comunicării
7505.04.2021Privind constituirea comisiei de examen și a comisiei de soluționare a contestațiilor la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de medic specialist în specialitatea boli infecțioase la Secția Boli Infecțioase Adulți din cadrul Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” BotoșaniDe la data comunicării
7405.04.2021Privind delegarea calității de reprezentant al Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății Nova Apaserv S.A. Botoșani în data de 06.04.202106.04.2021
7305.04.2021Privind constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru secretarul general al juețului pentru activitatea desfășurată în perioada 24.10.2020 – 31.12.2020De la data comunicării
7201.04.2021Privind constituirea comisiei de examen și a comisiei de soluționare a contestațiilor la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de medic specialist în specialitatea cardiologie la Secția Cardiologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” BotoșaniDe la data comunicării
7130.03.2021Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a doamnei Potop Daniela, domiciliată în com. Mileanca, jud. Botoșani, din Potop Daniela în Nechita DanielaDe la data comunicării
7030.03.2021Privind prelungirea desemnării domnului Aurel Melniciuc ca manager interimar la Muzeul Județean Botoșani01.04.202131.05.2021
6930.03.2021Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a domnului Gavriloae Vasile, domiciliat în municipiul Botoșani, județul Botoșani, din Gavriloae Vasile în Gavriloaie VasileDe la data comunicării
6829.03.2021Privind numirea noilor membri ai Comitetului de securitate și sănătate în muncă din cadrul Consiliului Județean BotoșaniDe la data comunicării
6725.03.2021Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință ordinară pentru ziua de 31.03.2021, ora 12.00De la data comunicării
6624.03.2021Privind delegarea unor atribuții ale președintelui Consiliului Judetean Botosani către secretarul general al județuluiDe la data comunicării
6524.03.2021Privind stabilirea doamnei Ciobanu Valentina - Elena, consilier juridic în cadrul Direcției Juridică, Administrație Publică Locală - Serviciul juridic, contencios, a drepturilor salariale corespunzătoare gradației 501.04.2021
6424.03.2021Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani pentru a exercita atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani în data de 25.03.202125.03.202126.03.2021
6323.03.2021Privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de ”Furnizarea unui echipament de monitorizare containere radioactivă deșeuri la Centrul Integrat de Management al Deșeurilor Stăuceni, județul Botoșani” cu nr. invitație SICAP 1082907 din 09.03.202126.03.2021
6223.03.2021Privind completarea Dispoziției Președintelui Consiliului Judetean Botosani nr. 22, din 03.02.2021 privind delegarea unor atribuții ale Președintelui Consiliului Județean Botoșani către domnul Corneliu Bogdan Dăscălescu, vicepreședinte al Coniliului Județean BotoșaniDe la data comunicării
6122.03.2021Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară pentru ziua de 23 martie 2021, ora 12.00De la data comunicării
6022.03.2021Privind numirea unei comisii de verificare în vederea aprobării scoaterii din funcțiune, casării și declasării a unor mijloace fixe și obiecte de inventar în folosință, aflate în patrimoniul Muzeului Județean Botoșani23.03.202102.04.2021
5922.03.2021Privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de ”Servicii de pază și protecție a bunurilor și valorilor la sediile Consiliului județean Botoșani din str. Calea Națională nr. 64 – Lotul nr. 1 și str. Sucevei nr. 2(Centrul Militar Județean) din municipiul Botoșani – Lotul 2” cu nr. invitație SICAP SCN1082087 din 12.03.202124.03.2021
5812.03.2021Privind numirea domnului Ilincaru Dumitru - Marius în funcţia de director de cabinet la cabinetul Președintelui Consiliului Județean Botoșani15.03.2021
5712.03.2021Privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Ilincaru Dumitru - Marius pentru funcţia de consilier la cabinetul Preşedintelui Consiliului Județean Botoșani15.03.2021
5610.03.2021Privind numirea domnului Dăscălescu Cristian Răzvan în funcția de director medical interimar la Sanatoriul de Neuropsihiatrie Podriga12.03.2021
5510.03.2021Privind numirea unei comisii pentru actualizarea bazei de date și stabilirea lungimii stării tehnice a întregii rețele de drumuri județene și comunale de pe teritoriul județului Botoșani11.03.202116.03.2021
5409.03.2021Privind numirea domnului Petrariu Cristian în funcția de conducere de director, grad II, din cadrul Unității de Asistență Medico-Socială Săveni10.03.2021
5309.03.2021Privind încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției de conducere de director, grad II, al Unității de Asistență Medico-Socială Săveni de către domnul Petrariu Cristian10.03.2021
5209.03.2021Privind admiterea cererii de schimbare a prenumelui pe cale administrativă a dl. Grădinaru Tudorel, domiciliat în municiupiul Botoșani, jud. Botoșani, din Grădinaru Tudorel în Gradinaru TudorDe la data comunicării
5103.03.2021Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului având ca obiect ”Achiziție sistem de videoconferință”05.03.2021
5002.03.2021Privind numirea doamnei Vărvăruc Oana în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Direcției Dezvoltare și Promovare, respectiv numirea îndrumătorului pe perioada de stagiu 03.03.2021
4901.03.2021De modificare și completare a Dispoziției nr. 105/14.05.2018 privind stabilirea obiectivelor de operațiuni, organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu și angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor la Consiliul Județean BotoșaniDe la data comunicării
4826.02.2021Privind numirea doamnei Rudeanu Larisa în funcţia de director financiar-contabil interimar la Sanatoriul de Neuropsihiatrie Podriga01.03.2021
4726.02.2021Privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiție ”Utilități tehnico – edilitare, apă – canal și sistemnatizare verticală locuințe cu tineri specialiști în sănătate, destinate închirierii prin programul ANL, str. Ștefan cel Mare, nr. 39, municipiul Botoșani”26.02.2021
4625.02.2021Privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 95 din 24.04.2019, cu modificările și completările ulterioare, prin acordarea gradației 2 domnului Gaidur Sebastian01.03.2021
4524.02.2021Privind desemnarea domnului Catruc Ilie-Bogdan în calitate de reprezentant al comunității ca membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică BotoșaniDe la data comunicării
4424.02.2021Privind desemnarea domnului Galan Gabriel în calitate de reprezentant al comunității ca membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică BotoșaniDe la data comunicării
4324.02.2021Privind desemnarea domnului Lupu Adrian în calitate de reprezentant al comunității ca membru în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică BotoșaniDe la data comunicării
4222.02.2021Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani pentru a exercita atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani în ziua de 22.02.202123.02.202124.02.2021
4119.02.2021Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință ordinară în ziua de 25 februarie 2021, ora 10.00De la data comunicării
4017.02.2021Privind prelungirea desemnării domnului Liviu Andronic ca manager interimar la Școala Populară de Arte “George Enescu” Botoșani01.03.202130.04.2021
3917.02.2021Privind prelungirea desemnării domnului Doboşi Dan ca manager interimar la Orchestra Populară „Rapsozii Botoșanilor”01.03.202130.04.2021
3817.02.2021Privind prelungirea desemnării doamnei Ala Sainenco ca manager interimar la Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”01.03.202130.04.2021
3717.02.2021Privind prelungirea desemnării doamnei Iacob Ersilia manager interimar la Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” Botoșani01.03.202130.04.2021
3617.02.2021Privind prelungirea numirii doamnei ec. Caba Doina în funcţia de manager interimar al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoşani21.02.202120.05.2021
3516.02.2021Privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de ”Servicii de pază și protecție a bunurilor și valorilor la obiectivul Consiliul Județean Botoșani din str. Ștefan cel Mare nr. 39, din mun. Botoșani – Bloc de locuințe ANL”17.02.2021
3416.02.2021Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani pentru a exercita atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani în perioada 18 -19.02.202118.02.202120.02.2021
3316.02.2021Privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de Furnizare echipamente și dotări pentru proiectul ”Rețea educațională transfrontalieră între Județul Botoșani(România) și Raionul Hliboca (Ucraina)”, 2SOFT/1.1/112 finanțat prin Programul Operațional Comun România – Ucraina 2014 -202022.01.2021
3212.02.2021Privind numirea domnului Andrei Emil-Florentin în funcţia de director de îngrijiri interimar al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoşani14.02.2021
3111.02.2021Privind constituirea echipei de management și implementare a proiectului precum și realizare a tuturor activităților premergătoare semnării contractului de finanțare, activități aferente Fișei de proiect cu titlul ”Moderinzarea infrastructurii rutiere de drum județean DJ282 dintre localitățile: Hănești, Vlăsinești, Săveni, Drăgușeni, Coțușca, Rădăuți Prut cu conectivitate directă la Vama transnațională Rădăuți Prut cu Republica Moldova”De la data comunicării
3011.02.2021Privind constituirea echipei de management și implementare a proiectului precum și realizare a tuturor activităților premergătoare semnării contractului de finanțare, activități aferente Fișei de proiect cu titlul ”Modernizarea, extinderea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și modernizarea și extinderea infrastructurii turistice și a infrastructurilor conexe ei din cadrul Memorialului Ipotești – Centrul Național de Studii Mihai Eminescu din județul Botoșani”De la data comunicării
2909.02.2021Privind aprobarea actualizării Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Consiliului Judeţean Botoşani pentru anul 2021De la data comunicării
2805.02.2021Privind modificarea Dispoziției nr. 116/09.05.2017 a Președintelui Consiliului Județean Botoșani de numire a comisiei tehnice pentru realizarea și monitorizarea ”Planului de menținere a calității aerului în Județul Botoșani”De la data comunicării
2704.02.2021Privind numirea Comisiei pentru vânzarea spațiilor medicale și a Comisiei de contestație pentru vânzarea spațiilor medicale, precum și a spațiilor în care se vor desfășura activiăți conexe actului medical, aflate în domeniul privat al județului Botoșani, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2008De la data comunicării
2604.02.2021Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului având ca obiect furnizarea de echipamente și dotări pentru proiectul ”Dotarea Ambulatoriului din Cadrul Secției Exterioare Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani”, cod SMIS 12631908.02.2021
2503.02.2021Privind numirea unei comisii de verificare în vederea scoaterii din funcțiune, casării și declasării unor mijloace fixe și obiective de inventar în folosință aflate în patrimoniul Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoenlor al Județului Botoșani09.02.202105.03.3021
2403.02.2021Privind numirea unei comisii de verificare și casare a activelor fixe și a bunurilor de natura obiectivelor de inventar din gestiunea Consiliului Județean Botoșani, gestiunea Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Nicolae Iorga” Botoșani și a bunurilor ce aparțin domeniului privat al Județului Botoșani propuse spre casare cu ocazia inventarierii pe anul 202003.02.202109.03.2021
2303.02.2021Privind numirea domnului Nistor Constantin – Cristian în funcţia de administrator public al Judeţului Botoşani03.02.2021
2203.02.2021Privind delegarea unor atribuţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani către domnul Corneliu-Bogdan Dăscălescu, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani De la data comunicării
2103.02.2021Privind delegarea unor atribuţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani către domnul Dorin Birta, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani De la data comunicării
2002.02.2021Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani pentru a exercita atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani în perioada 04 -05.02.202104.02.202106.02.2021
1901.02.2021Privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Botoșani, pentru anul 2020De la data comunicării
1801.02.2021Privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării finale a managementului Muzeului Județean Botoșani, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Botoșani, pentru perioada 2018-2020De la data comunicării
1729.01.2021Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară în ziua de 02 februarie 2021, ora 10.00De la data comunicării
1628.01.2021Privind numirea docmnei Jîjie Elena – Monica în funcția de conducere de director, grad I, din cadrul Unității de Assistență Medico – Socială Ștefănești01.02.2021
1528.01.2021Privind încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției de conducere de director, grad I, al Unității de Assistență Medico – Socială Ștefănești de către doamna Cotloanu Luminița01.02.2021
1428.01.2021Privind desemnarea domnului Aurel Melniciuc manager interimar la Muzeul Judeţean Botoşani 31.01.202131.03.2021
1328.01.2021Privind încetarea contractului de management al domnului Aurel Melniciuc, manager la Muzeul Judeţean Botoşani, ca urmare a expirării duratei pentru care a fost încheiat 31.01.2021
1228.01.2021Privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 95 din 24.04.2019, cu modificările și completările ulterioare, prin acordarea gradației 4 domnului Blezneac Dumitru - Laurențiu01.02.2021
1128.01.2021Privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 95 din 24.04.2019, cu modificările și completările ulterioare, prin acordarea gradației 5 doamnei Tanasă Claudia - Florentina01.02.2021
1026.01.2021Privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul pentru ocuparea funcției contractuale de conducere vacantă de director, grad II, (1 post) din cadrul Unității de Asistență Medico-Sociale Săveni, organizat în perioada 18.02.2021-24.02.2021De la data comunicării
922.01.2021Privind prelungirea exercitării cu caracter temporar a funcției de conducere de director al Unității de Asistență Medico-Socială Săveni de către domnul Petrariu Cristian24.01.202123.04.2021
822.01.2021Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință ordinară în ziua de 28 ianuarie 2021, ora 10.00De la data comunicării
721.01.2021Privind actualizarea componenței Comisiei Tehnico – Economică de avizare a studiilor de fezabilitate sau a documentaților de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivele de investițiiDe la data comunicării
620.01.2021Privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de ”Servicii de elaborare edocumentație tehnică (expertiză tehnică, studiu geotehnic, documentație topografică vizată O.C.P.I., documentații suport și obținerea avizelor, acordurilor și D.A.L.I) pentru 4 drumuri județene” cu anunțul de participare simplificat nr. SCN108017721.01.2021
519.01.2021Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani pentru a exercita atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani în perioada 20 -21 ianuarie 202120.01.202121.01.2021
418.01.2021Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a numitului Lupașcu Vlăduț – Alexandru, docmiciliat în mun. Dorohoi, Jud. Botoșani, din Lupașcu Vlăduț – Alexandru în Macovei Vlăduț - AlexandruDe la data comunicării
314.01.2021Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară în ziua de 18 ianuarie 2021, ora 10.00De la data comunicării
208.01.2021Privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2020De la data comunicării
104.01.2021Privind desemnarea administratorului de securitate și al înlocuitorilor acestuiaDe la data comunicării
28031.12.2020Privind desemnarea doamnei Iacob Ersilia manager interimar la Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” Botoșani01.01.202128.02.2021
27931.12.2020Privind încetarea contractului de management al domnului Manolache Ciprian, manager interimar la Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” Botoșani01.01.2021
27830.12.2020 Privind stabilirea locurilor de muncă, categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare și condițiile de acordare pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Direcției Județene de Drumuri și Poduri BotoșaniDe la data comunicării
27730.12.2020Privind aprobarea menținerii în funcția publică a doamnei Crețu Carmen - Mihaela, auditor în cadrul Compartimentului Audit Intern, după data îndeplinirii condițiilor de pensionare pentru o perioadă de un an05.01.2021
27630.12.2020Privind desemnarea domnului Manolache Ciprian manager interimar la Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” Botoșani01.01.202130.04.2021
27530.12.2020Privind încetarea contractului de management al doamnei Cornelia Viziteu, manager interimar la Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” Botoșani, ca urmare a expirării duratei pentru care a fost încheiat01.01.2021
27430.12.2020Privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare, organizat în perioada 18.02.2021-24.02.2021, în vederea ocupării funcției publice de execuție, vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional debutant, (1 post) din cadrul Direcției Dezvoltare și Promovare – Serviciul proiecte, cooperare și parteneriateDe la data comunicării
27329.12.2020Privind prelungirea desemnării domnului Liviu Andronic ca manager interimar la Școala Populară de Arte ”George Enescu” Botoșani01.01.202128.02.2021
27229.12.2020Privind aprobarea concediului de odihnă suplimentar personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Botoşani, pentru anul calendaristic 202101.01.202131.01.2021
27129.12.2020Privind exercitarea cu caracter temporar a funcției de conducere de director, grad I, al Unității de Asistență Medico-Socială Ștefănești de către doamna Cotloanu Luminița01.01.202131.01.2021
27029.12.2020Privind încetarea de drept a contractului individual de muncă al domnului Clim Mihai, director, grad I, în cadrul Unității de Asistență Medico - Socială Ștefănești 01.01.2021
26928.12.2020Privind prelungirea desemnării domnului Doboşi Dan ca manager interimar la Orchestra Populară „Rapsozii Botoșanilor”01.01.202128.02.2021
26828.12.2020Privind numirea doamnei Boariu Maria Adelina în funcția de consilier la Cabinetul Președintelui Consiliului Judetean Botoșani01.01.2021
26723.12.2020Privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr.234 din 19.11.2020 prin acordarea gradației 4 domnului Ilincaru Dumitru - Marius01.01.2020
26623.12.2020Privind desemnarea doamnei Ala Sainenco manager interimar la Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii ”Mihai Eminescu”28.12.2020
26523.12.2020Privind încetarea contractului de management al doamnei Ala Sainenco, manager la Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii ”Mihai Eminescu”, ca urmare a expirării duratei pentru care a fost încheiat27.12.2020
26421.12.2020Privind delegarea unor atribuții ale președintelui Consiliului Județean Botoșani către domnul Dorin Birta, vicepreședinte al Consiliului Județean BotoșaniDe la data comunicării
26318.12.2020Privind numirea comisiei de recepție finală la obiectivul de investiție ”Reabilitarea și valorificarea durabilă a obiectivului de patrimoniu Compexul Monahal Coșula, județul Botoșani”, cod SMIS 12157, finanțat prin Programul Operațional Regional 2007 -201321.12.2020
26218.12.2020Privind modificarea raportului de serviciu a doamnei Nacu - Manole Doina pentru exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere temporar vacante de director executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani18.12.2020
26118.12.2020Privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Șlincu Dan – Constantin, director executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani18.12.2020
26016.12.2020Privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul pentru ocuparea funcției contractuale de conducere vacantă de director, grad I, (1 post) din cadrul Unității de Asistență Medico – Sociale Ștefănești, organizat în perioada 14.01.2021 – 20.01.2021 14.01.202120.01.2021
25915.12.2020Privind stabilirea locurilor de muncă, categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare și condițiile de acordare pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului BotoşaniDe la data comunicării
25814.12.2020Privind efectuarea de virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, între subcapitole și paragrafe, pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, pe anul 2020De la data comunicarii
25714.12.2020Pentru constituirea comisiei de negociere a ofertelor privind atribuirea contractului de Servicii de mentenanță necesare ”Aplicației pentru gestionare buget, resurse financiar-contabile la Consiliul Județean Botoșani”, pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021, achiziționată conform contractului nr.12743/31.08.201715.12.2020
25611.12.2020Privind desemnarea persoanelor care vor acorda, în situații de urgență, măsurile de prim ajutor, stingerea incendiilor și evacuarea personalului la locurile de muncă din cadrul fiecărei direcțiiDe la data comunicării
25511.12.2020Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință ordinară în data de 17 decembrie 2020, ora.10.00De la data comunicării
25410.12.2020Privind delegarea calității de reprezentant al Județului Botoșani în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA BotoșaniDe la data comunicării
25309.12.2020Privind delegarea calității de reprezentant al Județului Botoșani în Adunarea Generală a Scoaiciației de Dezvoltare Intercomunitară EURONESTDe la data comunicării
25208.12.2020Privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de ”Execuție lucrări în cadrul proiectului ”Modernizare, extindere, dotare a Unității de Primiri Urgență din strada Marchian, nr. 11, Botoșani” cod SMIS 121833”, anunț de participare simplificat numărul SCN1077428 din 22.12.202009.12.2020
25108.12.2020Privind efectuarea de virări de credite bugetare în cadrul aceluaiași capitol bugetar pentru trimestrul IV 2020De la data comunicării
25007.12.2020Privind reluarea activităţii de către domnul Șlincu Dan – Constantin , director executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, urmare a încetării suspendării raportului de serviciu la inițiativa acestuia 08.12.2020
24907.12.2020Privind încetarea delegării atribuțiilor funcției de conducere de director al Unității de Asistență Medico-Socială ,, Dr. Elena Popovici’’ Flămânzi doamnei Neamțu Ana-Maria07.12.2020
24807.12.2020Privind încetarea suspendării de drept a contractului individual de muncă al domnului Mihai Corneliu, director al Unității de Asistență Medico-Socială ”Dr. Elena Popovici’’- Flămânzi07.12.2020
24707.12.2020Privind reluarea activităţii de către domnul Micu Iulian, director executiv al Direcției Servicii Publice, urmare a încetării suspendării de drept a raportului de serviciu06.12.2020
24607.12.2020Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în data de 07.12.202007.12.202008.12.2020
24502.12.2020Privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului având ca obiect Furnizareade combustibil auto pe bază de carduri de credit și bonuri valorice pentru carburanți auto04.12.2020
24402.12.2020Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în perioada 03 – 04.12.202003.12.202005.12.2020
24326.11.2020Privind delegarea calității de reprezentant al Județului Botoșani în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOPROCES” BotoșaniDe la data comunicării
24226.11.2020Privind delegarea calității de reprezentant al Județului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor societății Nova Apaserv S.A. Botoșani în data de 26.11.202026.11.2020
24125.11.2020Privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractelor de ”Furnizarea și distribuția merelor, laptelui, produselor lactate și produselor de panificație pentru preșcolari din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul Botoșani, pentru anii școlari 2020 – 2023”, lot I,II,XVI,XVII,XIX,XX02.12.2020
24025.11.2020Privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Micu Iulian, director executiv al Direcției Servicii Publice03.12.2020
23923.11.2020Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în perioada 24.11. – 25.11.202024.11.202026.11.2020
23820.11.2020De modificare a Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 152 din 09.09.2020 privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale județului Botoșani, pe anul 2020De la data comunicării
23720.11.2020Privind numirea doamnei ec. Caba Doina în funcţia de manager interimar al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoşani21.11.202020.02.2021
23620.11.2020Pentru încetarea aplicării Dispoziției nr.141 din 26.06.2019 privind numirea prin concurs a doamnei dr. Mihalache Livia în funcția de manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoşani21.11.2020
23520.11.2020Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință ordinară în data de 26 noiembrie 2020, ora.10.00De la data comunicării
23419.11.2020Privind numirea domnului Ilincaru Dumitru - Marius în funcţia de consilier la cabinetul Președintelui Consiliului Județean Botoșani20.11.2020
23318.11.2020Privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 95 din 24.04.2019, cu modificările și completările ulterioare, prin acordarea gradației 4 doamnei Iordache Simona - Bianca01.12.2020
23216.11.2020Privind numirea doamnei Țurcanu Roxana - Florentina în funcţia de consilier la cabinetul domnului Vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani Dăscălescu Corneliu – Bogdan17.11.2020
23116.11.2020Privind numirea Comisiei speciale de inventariere a doemniului public și privat al Județului BotoșaniDe la data comunicării
23013.11.2020Privind numirea unei comisii de verificare în vederea aprobării scoaterii din funcțiune, casării și declasării unor mijloace fixe și a unor materiale, altele decât mijloace fixe, aflate în patrimoniulSpitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani16.11.202003.12.2020
22913.11.2020Privind numirea unei comisii de verificare în vederea aprobării scoaterii din funcțiune, casării și declasării unor mijloace fixe și a unor materiale, altele decât mijloace fixe, aflate în patrimoniul Bibliotecii Județene ”Mihai Eminescu” Botoșani16.11.202002.12.2020
22813.11.2020Privind delegarea unor atribuţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani către domnul Corneliu-Bogdan Dăscălescu, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Botoşani De la data comunicării
22712.11.2020Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în perioada 16.11. – 18.11.202016.11.202018.11.2020
22612.11.2020Privind actualizarea Comisiei pentru probleme de apărare, numirea responsabilului cu evidenţa militară precum şi autorizarea persoanelor nominalizate pentru accesul la informaţii secreteDe la data comunicării
22511.11.2020Privind adniterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a doamnei Șnaider Ioana – Bianca, domiciliată în mun. Botoșani, jud. Botoșani, din Șnaider Ioana – Bianca în Foca Ioana - BiancaDe la data comunicării
22411.11.2020Pentru nominalizarea persoanelor care pot semna documentele cu semnatură electronică extinsăDe la data comunicării
22311.11.2020Privind numirea domnișoarei Sorohan Diana în funcția de consilier la Cabinetul Președintelui Consiliului Județean Botoșani12.11.2020
22210.11.2020Privind efectuarea de virări de credite în cadrul aceluiași capitol bugetar pentru trimestrul IV 2020De la data comunicării
22109.11.2020Privind exercitarea cu caracter temporar a funcției de conducere de director al Unității de Asistență Medico-Socială Mihăileni de către domnul Zamosteanu Cristian-Vasile10.11.202009.05.2021
22009.11.2020Privind suspendarea prin acordul părților a contractului individual de muncă al doamnei Barbacariu Ana-Maria, director al Unității de Asistență Medico-Socială Mihăileni10.11.2020
21909.11.2020Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în perioada 10.11. – 11.11.202010.11.202012.11.2020
21809.11.2020Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării finale a managementului Muzeului Județean Botoșani, instituție publică de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Botoşani, pentru perioada 2018-2020De la data comunicării
21709.11.2020Privind modificarea art.1 alin.(2) din Dispoziției Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani nr.210 din 04.11.2020 De la data comunicării
21606.11.2020Privind numirea domnului Enache Andrei – Cristian în funcția de consilier la cabinetul domnului Vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani Birta Dorin09.11.2020
21506.11.2020Privind convocarea Consiliului Judeţean Botoşani în şedinţă ordinară pentru ziua de 12 noiembrie 2020, ora 1000De la data comunicării
21405.11.2020Privind promovarea în grad profesional superior a doamnei Țapu Elena Daniela, funcționar public de execuție în cadrul Direcției Dezvoltare și Promovare05.11.2020
21305.11.2020Privind promovarea în grad profesional superior a domnului Alupoaie Constantin Bogdan, funcționar public de execuție în cadrul Direcției Administrarea Ptrimoniului05.11.2020
21205.11.2020Privind aprobarea indemnizației de încadrare, pentru persoana aleasă în funcția publică de vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani05.11.2020
21105.11.2020Privind aprobarea indemnizației de încadrare, pentru persoana aleasă în funcția publică de vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani05.11.2020
21004.11.2020Privind modificarea raportului de serviciu a doamnei Nacu - Manole Doina pentru exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere temporar vacante de director executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani06.11.202007.12.2020
20904.11.2020Privind aprobarea suspendării raportului de serviciu la inițiativa domnului Șlincu Dan - Constantin, director executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani06.11.202007.12.2020
20803.11.2020Privind modificarea Dispoziției nr. 124 din 21.07.2020 pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractelor de ”Furnizarea și distribuția merelor, laptelui, produselor lactate și produselor de panificație pentru preșcolari din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul Botoșani, pentru anii școlari 2020 – 2023”De la data comunicării
20703.11.2020Privind completarea Dispoziției nr. 105/14.05.2018 privind stabilirea obiectivelor de operațiuni, organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu și angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor la Consiliul Județean BotoșaniDe la data comunicării
20602.11.2020Privind numirea reprezentantului președintelui Consiliului Județean Botoșani în consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență ”Maromati” BotoșaniDe la data comunicării
20502.11.2020Privind încetarea calității de reprezentant al președintelui Consiliului Județean Botoșani a domnului Micu Iulian, în consiliul de administrație al Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” BotoșaniDe la data comunicării
20430.10.2020Privind desemnarea domnului Liviu Andronic manager interimar la Școala Populară de Arte “George Enescu” Botoșani01.11.202031.12.2020
20330.10.2020Privind desemnarea doamnei Cornelia Viziteu manager interimar la Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” Botoșani01.11.202031.12.2020
20230.10.2020Privind desemnarea domnului Doboşi Dan manager interimar la Orchestra Populară „Rapsozii Botoșanilor”01.11.202031.12.2020
20130.10.2020Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară pentru ziua de 04 noiembrie 2020, ora 11:30De la data comunicării
20030.10.2020Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară pentru ziua de 04 noiembrie 2020, ora 10:00De la data comunicării
19930.10.2020Privind încetarea contractului de management al domnului Liviu Andronic, manager la Școala Populară de Arte “George Enescu” Botoșani, ca urmare a expirării duratei pentru care a fost încheiat01.11.2020
19830.10.2020Privind încetarea contractului de management a doamnei Cornelia Viziteu, manager la Biblioteca Județeană Botoșani, ca urmare a expirării duratei pentru care a fost încheiat 01.11.2020
19730.10.2020Privind încetarea contractului de management al domnului Dan Doboşi, manager la Orchestra Populară „Rapsozii Botoșanilor”, ca urmare a expirării duratei pentru care a fost încheiat 01.11.2020
19628.10.2020Privind modificarea Dispoziției nr. 195/28.10.2020 privind numirea comisiei de evaluare și negociere a ofertei pentru atribuirea contractului de Servicii de mentenanță necesare ”Aplicației pentru gestionare a resurselor umane și salarizare la Consiliul Județean Botoșani”, pentru o perioada de 12 luni29.10.2020
19528.10.2020Privind numirea comisiei de evaluare și negociere a ofertei pentru atribuirea contractului de Servicii de mentenanță necesare ”Aplicației pentru gestionare a resurselor umane și salarizare la Consiliul Județean Botoșani”, pentru o perioada de 12 luni29.10.2020
19427.10.2020Privind numirea domnului Cujbă Cezar - Sebastian în funcţia de consilier la cabinetul Președintelui Consiliului Județean Botoșani28.10.2020
19327.10.2020Privind aprobarea indemnizației de încadrare, pentru persoana aleasă în funcția de demnitate publică de președinte a Consiliului Județean Botoșani 24.10.2020
19223.10.2020Privind prelungirea exercitării cu caracter temporar a funcției de director al Unității de Asistență Medico – Socială Săveni de către domnul Petrariu Cristian24.10.202023.01.2021
19122.10.2020Privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Gălușteanu – Iurea Alina pentru funcția de consilier la cabinetul Vicepreședintelui Consiliului Județean Botoșani24.10.2020
19022.10.2020Privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Axinte Andrei - Roland pentru funcția de consilier la cabinetul Președintelui Consiliului Județean Botoșani24.10.2020
18922.10.2020Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în data de 23.10.2020De la data comunicării
18815.10.2020Privind prelungirea delegării atribuțiilor de conducere de director al Unității de Asistență Medico – Socială ”Dr. Elena Popovici” Flămânzi doamnei Neamțu Ana Maria15.10.202014.12.2020
18715.10.2020Privind numirea comisiei de recepție finală la obiectivul de investiție ”Modernizare DJ 208H, DN 28B (E58)- Copălău – Cerbu- Dracșani DJ297, Km 39+150 – 46+850”, Cod SMIS 1019, finanțat prin Programul Operațional Regional 2007 - 201319.10.202023.10.2020
18612.10.2020Privind numirea comisiei de predare a spațiului închiriat prin licitație publică, în data de 26.08.2020, situat în imobilul ”Dispensar urban cu farmacie nr. 2”, mun. Botoșani, str. Independenței nr. 706.11.2020
18509.10.2020Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în data de 12.10.202012.10.2020
18408.10.2020Privind constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al județului pentru activitatea desfășurată în perioada ianuarie – octombrie 2020De la data comunicării
18308.10.2020Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară pentru ziua de 12 octombrie 2020, ora 10:00De la data comunicării
18208.10.2020De modificare a Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr.174 din 02.10.2020 privind numirea comisiei de recepție finală la obiectivul de investiție ”Modernizare DJ 207N, Botoșani – Curtești – Cristești – DN 28B, km 0+900 – 13 + 900” Cod SMIS 1021, finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013De la data comunicării
18106.10.2020Privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 96 din 24.04.2019 de stabilire a salariilor brute lunare pentru personalul contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Județean BotoșaniDe la data comunicării
18006.10.2020Privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 95 din 24.04.2019 de stabilire a salariilor brute lunare pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean BotoșaniDe la data comunicării
17906.10.2020Privind stabilirea locurilor de muncă, categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare și condițiile de acordare pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Consiliului Județean BotoșaniDe la data comunicării
17806.10.2020Privind efectuarea de virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar pentru trimestrul IV 2020De la data comunicării
17705.10.2020Privind delegarea competenței de realizare a evaluării performanțelor profesionale individuale de către vicepreședinții Consiliului Județean Botoșani pentru conducătorii și adjuncții acestora din cadrul instituțiilor publice subordonate aflate în coordonare directăDe la data comunicării
17602.10.2020Privind admiterea cererii de schimbare a prenumelui pe cale administrativă a d-lui Bercea Gheorghe, domiciliat în mun. Botoșani, jud. Botoșani, din Bercea Gheorghe în Bercea LucianDe la data comunicării
17502.10.2020Privind numirea unei comisii de verificare în vederea aprobării scoaterii din funcțiune, casării și declasării a unor mijloace fixe și obiecte de inventar în folosință, aflate în patrimoniul Școlii Profesionale Speciale ”Ion Pillat” Dorohoi06.10.202020.10.2020
17402.10.2020Privind numirea comisiei de recepție finală la obiectivul de investiție ”Modernizare DJ207N, Botoșani – Curtești – Cristești – DN 28B, km 0+900-13+900” Cod SMIS 1021, finanțat prin Programul Operațional Regional 2007 - 2013 05.10.202009.10.2020
17330.09.2020Privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Ateșoae Mihnea- Cornel pentru funcţia de consilier la Cabinetul Preşedintelui 01.10.2020
17230.09.2020Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de servicii de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Botoșani pentru perioada 2021 - 202705.10.2020
17130.09.2020Privind constituirea comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor la examenul de promovare în grad profesional superior celui deținut, pentru funcționarii publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Botoșani, examen organizat în data de 30.10.2020 – proba scrisăDe la data comunicării
17029.09.2020Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a minorei Chiriac Maria – Bianca, domiciliată în mun. Botoșani , jud. Botoșani, din Chiriac Maia – Bianca în Maiovschi – Chiriac Maia - BiancaDe la data comunicării
16929.09.2020Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractelor de ”Furnizarea și distribuția merelor, laptelui, produselor lactate și produselor de panificație pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul Botoșani, pentru anul școlar 2020-2021, până la finalizarea procedurii de licitație deschisă – Lotul III – zona 1”30.09.2020
16823.09.2020Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în data de 24.09.202024.09.2020
16723.09.2020De modificare a Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 147 din 02.07.2019 privind numirea echipei de implementare a proiectului ”Modernizarea și Dotarea Ambulatoriului din cadrul Secției Exterioare Obstetrică – Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani”, în cadrul POR 2014 – 2020, Axa 8, Prioritatea de investiții 8.1., Operațiunea ADe la data comunicării
16621.09.2020Privind aprobarea menținerii în funcția publică a domnului Sauciuc Neculai, inspector în cadrul Direcției Servicii Publice, după data îndeplinirii condițiilor de pensionare pentru o perioadă de un an15.11.202014.11.2021
16521.09.2020Privind desemnarea reprezentanților Președintelui Consiliului Județean Botoșani în Consiliile de administrație ale Școlii profesionale Speciale ”Sfântul Stelian” Botoșani și Școlii Profesionale Speciale ”Ion Pillat” DorohoiDe la data comunicării
16421.09.2020Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a minorei Buhaiu Delia – Elena, domiciliată în com. Vlădeni, jud. Botoșani, din Buhaiu Delia – Elena în Niță Delia - ElenaDe la data comunicării
16321.09.2020Privind admiterea cererii de schimbare a prenumelui pe cale administativă a d-rei Călinescu Anamaria, domicliată în mun. Botoșani, jud. Botoșani, din Călinescu Anamaria în Călinescu Ana – Maria De la data comunicării
16218.09.2020Privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 95 din 24.04.2019, cu modificările și completările ulterioare, prin acordarea gradației 5 doemnei Mitră Claudia01.10.2020
16118.09.2020Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință ordinară pentru ziua de 24 septembrie 2020, ora 10:00De la data comunicării
16016.09.2020Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractelor de ”Furnizarea și distribuția merelor, laptelui, produselor lactate și produselor de panificație pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul Botoșani, pentru anul școlar 2020-2021, până la finalizarea procedurii de licitație deschisă – Lotul III – zona 1, Lotul XVIII – zona 6, Lotul XXI – zona 7”17.09.2020
15916.09.2020Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în perioada 17.09.- 18.09.202017.09.202018.09.2020
15814.09.2020Privind reluarea activităţii de către doamna Constantinică Sanda consilier juridic, grad profesional superior la Serviciul juridic, contencios din cadrul Direcției Juridică Administrație Publică Locală, urmare a încetării suspendării de drept a raportului de serviciu12.09.2020
15711.09.2020Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară pentru ziua de 17 septembrie 2020, ora 10:00De la data comunicării
15610.09.2020Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a numitului Șchiopu Alexandru-Florin, domiciliat în mun. Botoșani, jud. Botoșani, din Șchiopu Alexandru-Florin în Achirei Alexandru - FlorinDe la data comunicării
15510.09.2020Privind numirea pe funcție a membrilor Compartimentului Unitatea de Management a Proiectului (U.M.P.) ”Sistem integrat de management al deșeurilor în Județul Botoșani” din cadrul Serviciului de Management Integrat al Deșeurilor, Direcția Servicii PubliceDe la data comunicării
15409.09.2020Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în data de 10.09.202010.09.2020
15309.09.2020Privind numirea domnului dr. Dăscălescu Cristian-Răzvan în funcția de director medical interimar al Sanatoriului de Neuropsihiatrie Podriga12.09.2020
15209.09.2020Privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale județului Botoșani, pe anul 2020De la data comunicării
15107.09.2020Privind efectuarea de virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar pentru trimestrul III 2020De la data comunicării
15007.09.2020Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractelor de ”Furnizarea și distribuția merelor, laptelui, produselor lactate și produselor de panificație pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul Botoșani, pentru anul școlar 2020-2021, până la finalizarea procedurii de licitație deschisă – Lotul III – zona 1, Lotul XVIII – zona 6, Lotul XXI – zona 7”08.09.2020
14903.09.2020Privind numirea comisiei pentru preluareaspațiului Dispensar nr. 4, situat în municipiul Botoșani, str. Primăverii nr. 818.09.2020
14801.09.2020Privind reluarea activităţii de către doamna Cîrcu Silvia inspector, grad profesional principal la Compartimentul Unitatea de Mangement (UMP) a Proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani” din cadrul Direcției Servicii Publice, urmare a încetării suspendării de drept a raportului de serviciu05.09.2020
14701.09.2020Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului având ca obiect furnizarea de echipamente și dotări pentru proiectul ”Dotarea Ambulatoriului din Cadrul Secției Exterioare Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani”, cod SMIS 12631904.09.2020
14601.09.2020Privind acordarea sporului pentru persoane cu handicap în cuantum de 15% doamnei Ciobanu Elena01.09.2020
14531.08.2020Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contrectelor de ”Furnizarea și distribuția merelor, laptelui, produselor lactate și produselor de penificație pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul Botoșani, pentru anul școlar 2020-2021, până la finalizarea procedurii de licitație deschisă”03.09.2020
14427.08.2020Privind încetarea contractului individual de muncă, prin acordul părților, al domnișoarei Miron Marilena pentru funcția de consilier la cabinetul domnului Vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani Dorin Birta și încetarea suspendării raportului de serviciu pentru funcția de inspector asistent din cadrul Direcției Juridică Administrație Publică Locală01.09.2020
14327.08.2020Pentru anularea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică de: ”Furnizare de echipamente și dotări pentru proiectul Modernizarea și Dotarea Ambulatoriului din Cadrul Secției Exterioare Obstetrică - Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani”, cod SMIS 126318, anunț de participare CN1022687/14.07.202027.08.2020
14224.08.2020Privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului de ”Furnizare de echipamente și dotări pentru proiectul ”Modernizarea și Dotarea Ambulatoriului din Cadrul Secției Exterioare Obstetrică – Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani, cod SMIS 126318, 2 LOTURI24.08.2020
14121.08.2020Privind numirea comisiei de recepție a documententației tehnice de proiectare pentru proiectul ”Modernizare, extindere, dotare a unității de primiri urgență din strada Marchian, nr. 11, Botoșani”, în cadrul POR 2014 – 2020, Axa 8, Prioritatea de investiții 8.1, Operațiunea BDe la data comunicării
14021.08.2020Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință ordinară pentru ziua de 27 august 2020, ora 10.00De la data comunicării
13920.08.2020Privind desemnarea vicepreședinților Consiliului Județean Botoșani , domnul Birta Dorin și domnul Toma Constantin - Liviu, în vederea întocmirii și semnării fișelor de post pentru secretarul general al județului, directorul executiv al Direcției Buget – Finanțe, Compartimentul audit intern și Compartimentul corp control și guvernanță corporativă De la data comunicării
13814.08.2020Privind prelungirea delegării atribuțiilor funcției de conducere de director al Unității de Asistență Medico-Socială ,, Dr. Elena Popovici’’ Flămânzi doamnei Neamțu Ana-Maria16.08.2020
13711.08.2020Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a minorei Popovici Bianka – Florentina, domiciliată în mun. Botoșani, jud. Botoșani, din Popovici Bianka – Florentina în Alnaji Bianka – FlorentinaDe la data comunicării
13611.08.2020Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară pentru ziua de 12 august 2020, ora 10.00De la data comunicării
13510.08.2020Pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea performanțelor profesionale individuale pentru personalul contractual și a modelului Fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul contractual de execuție/de conducere din cadrul unităților sanitare aflate în subordinea Consiliului Județean BotoșaniDe la data comunicării
13410.08.2020Privind aprobarea de virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar pentru trimestrul III 2020De la data comunicării
13331.07.2020Privind constatatrea suspendării de drept a raportului de serviciu a doemnei Constantinică Sanda, consilier juridic la Serviciu juridic, contencios administrativ din cadrul Direcției Juridică, Administrație Publică Locală11.08.2020
13231.07.2020Privind privind suspendarea de drept a contractului individual de muncă al doamnei Saucă-Norses Aneta-Oana, inspector de specialitate, din cadrul Direcției Servicii Publice, Serviciul de management integrat al deșeurilor – Compartimentul unitatea de management a proiectului (UMP) ,, Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Botoșani’’31.07.2020
13131.07.2020Privind încetarea aplicarii Dispozitiei nr. 41 din 01.02.2017 privind numirea doamnei ec. Saucă-Norses Aneta-Oana în funcția de manager al Sanatoriului de Neuropsihiatrie Podriga31.07.2020
13031.07.2020Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a numitei Oriță Roxana, domiciliată în mun. Botoșani, jud. Botoșani, din Oriță Roxana în Matei RoxanaDe la data comunicării
12927.07.2020Privind modificarea Dispoziției nr. 124 din 21.07.2020 pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractelor de ”Furnizarea și distribuția merelor, laptelui, produselor lactate și produselor de panificație pentru preșcolari din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul Botoșani, pentru anii școlari 2020 – 2023”De la data comunicării
12823.07.2020Privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării finale a managementului instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Botoșani, pentru perioada 2016 - 2020De la data comunicării
12723.07.2020Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință ordinară pentru ziua de 29 iulie 2020, ora 10.00De la data comunicării
12622.07.2020Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a domnului Panțiru – Gagos Ionuț, domiciliat în mun. Botoșani, jud. Botoșani, din Panțiru - Gagos Ionuț în Panțiru IonuțDe la data comunicării
12522.07.2020Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a doamnei Panțiru – Gagos Elena, domiciliată în mun. Botoșani, jud. Botoșani, din Panțiru - Gagos Elena în Panțiru ElenaDe la data comunicării
12421.07.2020Privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractelor de ”Furnizarea și distribuția merelor, laptelui, produselor lactate și produselor de panificație pentru preșcolari din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul Botoșani, pentru anii școlari 2020 – 2023”23.07.2020
12317.07.2020Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a numitei Țone Elena - Daniela, domiciliată în com. Mihai Eminescu, jud. Botoșani, din Țone Elena – Daniela în Vintiniuc Elena - DanielaDe la data comunicării
12215.07.2020Privind reluarea activității de către domnul Popa Petru, consilier achiziții publice, superior la Serviciul achiziții publice din cadrul Direcției Investiții și Achiziții Publice, urmare a încetării suspendării de drept a raportului de serviciu18.07.2020
12115.07.2020Privind preluarea prin transfer la cerere a doamnei Ruxandar Felicia de la Agenția Națională pentru Achiziții Publice la Serviciul achiziții Publice din cadrul Direcției Investiții și Achiziții Publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Botoșani17.07.2020
12015.07.2020Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a numitei Comșa – Sîrbu Andreea, domiciliată în com. Păltiniș, jud. Botoșani, din Comșa – Sîrbu Andreea în Sîrbu AndreeaDe la data comunicării
11913.07.2020Privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor financiare existente în sold la data de 31.12.201914.07.2020
11808.07.2020Privind efectuarea de virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar pentru trimestrul II 2020De la data comunicării
11726.06.2020Privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 96 din 24.04.2019, cu modificările și completările ulterioare, prin acordarea gradației 2 domnului Ateșoae Mihnea - Cornel01.07.2020
11626.06.2020Privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 95 din 24.04.2019, cu modificările și completările ulterioare, prin acordarea gradației 3 doamnei Damian Claudia01.07.2020
11526.06.2020Privind desemnarea persoanelor care vor asigura implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese la nivelul Consiliului Județean Botoșani De la data comunicării
11425.06.2020Privind aprobarea modificării repartizării pe trimestre și efectuarea de virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar pentru trimestrul II 2020De la data comunicării
11324.06.2020Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în perioada 27.06.- 31.07.202027.06.202031.07.2020
11223.06.2020De modificare a Dispoziției nr. 105/15.05.2018 privind stabilirea obiectivelor de operațiuni, organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu și angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor la Consiliul Județean BotoșaniDe la data comunicării
11123.06.2020Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului de servicii de tipărire și livrare a voucherelor de vacanță25.06.2020
11019.06.2020Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință ordinară pentru ziua de 25 iunie 2020, ora 10.00De la data comunicării
10918.06.2020Privind numirea comisiei pentru preluarea cabinetului medical nr.28 de la etaj II al imobilului situat în mun. Botoșani str. Marchian nr.919.06.2020
10817.06.2020Privind prelungirea delegării atribuțiilor funcției de conducere de director al unității de Asistență Medico – Socială ”Dr. Elena Popovici” Flămânzi doamnei Neamțu Ana - Maria17.06.202016.08.2020
10716.06.2020Privind prelungirea duratei contractului individual de muncă al domnului Clim Mihai, director în cadrul Unității de Asistență Medico - Socială Ștefănești și menținerea în activitate peste vârsta standard de pensionare până la data de 31.12.2020De la data comunicării31.12.2020
10616.06.2020Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului de „Furnizare de echipamente și dotări pentru proiectul ”Modernizarea și Dotarea Ambulatoriului din Cadrul Secției Exterioare Obstetrică – Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani”, cod SMIS 126318, anunț de participare CN 10210022/13.05.202018.06.2020
10516.06.2020Privind aprobarea Regulamentului intern de acordare a voucherelor de vacanță pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Județean BotoșaniDe la data comunicării
10410.06.2020Privind numirea Comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al Județului BotoșaniDe la data comunicării
10305.06.2020Privind efectuarea de virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar pentru trimestrul II 2020De la data comunicării
10202.06.2020Privind reluarea activităţii de către doamna Mocanu Sanda-Iolanda, consilier superior la Serviciul investiții din cadrul Direcției Investiții și Achiziții Publice, urmare a încetării suspendării de drept a raportului de serviciu01.06.2020
10102.06.2020Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a numitului Mihai Vlad, domiciliat în mun. Botoșani, jud. Botoșani, din Mihai Vlad în Ionescu VladDe la data comunicării
10002.06.2020Privind modificarea Dispoziției Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani nr. 95 din 24.04.2019 prin acordarea gradației 3 domnului Negru Vlad 01.06.2020
9929.05.2020De modificare a Dispoziției nr. 98 din 27.05.2020, de numire a comisiei pentru preluarea spațiului Dispensar nr. 5, situat în municipiul Botoșani, str. Calea Națională, nr. 57De la data comunicării
9827.05.2020De numire a comisiei pentru preluarea spațiului Dispensar nr. 5, situat în municipiul Botoșani, str. Calea Națională, nr. 5729.05.2020
9726.05.2020Privind prelungirea suspendării de drept a contractului individual de muncă al domnului Mihai Corneliu, director al Unității de Asietnță Medico-Socială ”Dr. Elena Popovici” FlămânziDe la data comunicării
9625.05.2020Pentru constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului de lucrări pentru lansarea procedurii de licitație deschisă pentru atribuirea contractului de lucrări ”Achiziție execuție lucrări pentru proiectul Regiunea Nord – Est – Axa rutieră strategică 2: Botoșani – Iași, cod SMIS 112979”28.05.2020
9522.05.2020Privind aprobarea programului individualizat de muncă 25.05.202018.06.2020
9421.05.2020Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință ordinară pentru ziua de 27 mai 2020, ora 10.00De la data comunicării
9321.05.2020Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară pentru ziua de 22 mai 2020, ora 10.00De la data comunicării
9218.05.2020Privind încetarea aplicabilității Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 88 din 06.05.2020 privind desemnarea domnului Toma Constantin Liviu – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a execrcita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în perioada 07.05. – 20.05.2020 18.05.2020
9111.05.2020Privind nominalizarea persoanelor din cadrul Consiliului Județean Botoșani împuternicite pentru a verifica deconturile cheltuielilor aferente carantinei personalului din sistemul sanitar și de a confirma pe propria răspundere, îndeplinirea condițiilor de legalitate necesare în vederea avizării acestora pentru ”BUN DE PLATĂ” De la data comunicării
9007.05.2020Privind efectuarea de virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar pentru trimestrul II 2020De la data comunicării
8907.05.2020Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară pentru ziua de 08 mai 2020, ora 10.00De la data comunicării
8806.05.2020Privind desemnarea domnului Toma Constantin Liviu – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în perioada 07.05.- 20.05.202007.05.202020.05.2020
8704.05.2020Privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al documentelor create și deținute de Consiliul Județean BotoșaniDe la data comunicării
8627.04.2020Privind revocarea domnului Târzioru Petru-Relu din calitatea de reprezentant al comunității din cadrul Autorității Teritoriale de Ordine Publică BotoșaniDe la data comunicării
8527.04.2020Privind revocarea domnului Dorin Alexandrescu din calitatea de reprezentant al comunității din cadrul Autorității Teritoriale de Ordine Publică BotoșaniDe la data comunicării
8427.04.2020Privind revocarea domnului Țâmpău Andron din calitatea de reprezentant al comunității din cadrul Autorității Teritoriale de Ordine Publică BotoșaniDe la data comunicării
8324.04.2020Privind exercitarea cu caracter temporar a funcției de conducere de director al Unității de Asistență Medico-Socială Săveni de către domnul Petrariu Cristian24.04.2020
8224.04.2020Privind încetarea de drept a contractului individual de muncă a domnului Tănăsucă Sorinel, director al Unității de Asistență Medico-Socială Săveni24.04.2020
8124.04.2020Privind constatarea prelungirii delegării atribuțiilor funcției de conducere de director al Unității de Asistență Medico-Socială ”Dr. Elena Popovici” – Flămânzi a doamnei Neamțu Ana-MariaDe la data comunicării
8024.04.2020Privind prelungirea suspendării de drept a contractului individual de muncă al domnului Mihai Corneliu, director al Unității de Asistență Medico-Socială ”Dr. Elena Popovici” - FlămânziDe la data comunicării
7924.04.2020Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință ordinară pentru ziua de 30 aprilie 2020, ora 1000De la data comunicării
7814.04.2020Privind convocarea Consiliului Judeţean Botoşani în şedinţă extraordinară pentru ziua de 15 aprilie 2020, ora 1400De la data comunicării
7713.04.2020Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru execuția lucrărilor de întreținere și reparații și întreținere pe timp de vară, pe drumurile județene cu îmbrăcăminți asfaltice din administrarea D.J.D.P. Botoșani în anul 2020De la data comunicării
7609.04.2020Privind modificarea Dispoziției nr. 116/09.05.2017 a Președintelui Consiliului Județean Botoșani de numire a comisiei tehnice pentru realizarea și monitorizarea ”Planului de menținere a aerului în Județul Botoșani”De la data comunicării
7506.04.2020Privind efectuarea de virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol pentru trimestrul II 2020De la data comunicării
7403.04.2020Pentru modificarea Dispoziției nr. 62 din 23.03.2020 privind constituirea comisiei de evaluare a activităţii managerului Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” şi constituirea comisiei de contestaţii03.04.2020
7301.04.2020Privind desemnarea consilierilor de etică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean BotoșaniDe la data comunicării
7201.04.2020Privind promovarea în gradul profesional principal a doamnei Cârnu Adriana - Vasilica, funcţionar public de execuţie în cadrul Direcţiei Servicii Publice01.04.2020
7101.04.2020Privind promovarea în gradul profesional principal a domnului Gaidur Sebastian, funcţionar public de execuţie în cadrul Direcţiei Juridică, Administrație Publică Locală01.04.2020
7001.04.2020Privind promovarea în gradul profesional superior a doamnei Buciumanu Mariana funcţionar public de execuţie în cadrul Direcţiei Buget -Finanțe01.04.2020
6901.04.2020Privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu a doamnei Mocanu Sanda -Iolanda, consilier la Serviciul investiții din cadrul Direcției Investiții și Achiziții Publice22.04.2020
6831.03.2020Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară pentru ziua de 31 martie 2020, ora 15.00De la data comunicării
6730.03.2020Privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 95 din 24.04.2019 prin acrodarea gradației 5 domnului Prisacariu Gabriel01.04.2020
6630.03.2020Privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 95 din 24.04.2019 prin acrodarea gradației 5 doamnei Murariu Irina01.04.2020
6527.03.2020Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară pentru ziua de 27 martie 2020, ora 13:00De la data comunicării
6426.03.2020Privind rectificarea bugetului propriu județean cu suma de 405,00 mii lei la partea de venituri și cu suma de 500,00 mii lei la partea de cheltuieli, a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii cu suma de 500,00 mii lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli și efectuarea de modificări în Programul obiectivelor de investiții aprobat pe anul 2020De la data comunicării
6325.03.2020Privind numirea comisiei de recepție finală la obiectivul ”Exinderea rețelelor de apă și canalizare în ZAA/aglomerarea Botoșani” BT-CL-05, aferent Contractului de lucrări nr. 3430 din 02.03.2015 din cadrul Proiectului Major ”Fazarea proiectului extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizarea – epurarea apelor uzate în județul Botoșani” Cod CMYS 2014+10514626.03.2020
6223.03.2020Privind constituirea comisiei de evaluare a activității manegerului Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” și constituirea comisiei de contestații06.04.202010.04.2020
6123.03.2020Pentru revocarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 57 din 19.03.2020 privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință ordinară pentru data de 25 martie 2020, ora 10.00De la data comunicării
6023.03.2020Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a numitei Șpaiuc Alexandra – Iuliana, domiciliată în mun. Botoșani, jud. Botoșani, din Șpaiuc Alexandra – Iuliana în Văculișteanu Alexandra – Iuliana De la data comunicării
5920.03.2020Privind efectuarea de virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar pentru trimestrul I 2020De la data comunicării
5820.03.2020Privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de ”Servicii de pază și protecție a bunurilor și valorilor la sediile Consiliul Județean Botoșani – 2 loturi cu nr. investiție SICAP SCN 1064888 din 10.03.202023.03.2020
5719.03.2020Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință ordinară pentru ziua de 25 martie 2020, ora 10.00De la data comunicării
5618.03.2020Privind desemnarea membrilor în comisia județeană și în secretariatul tehnic județean pentru recensământul general agricolDe la data comunicării
5517.03.2020Pentru constituirea comisiei de evaluare aofertelor privind atribuirea contractului de Lucrări de construcții care nu se supun autorizării pentru proiectul ”Modernizarea și Dotarea Ambulatoriului din cadrul Secției Exteriore Obstetrică – Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani”, cod SMIS 126318, anunț de participare simplificat numărul SCN 1063751 din 26.02.202018.03.2020
5416.03.2020Privind revocarea Dispoziției Președintelui Județean nr. 31 din 11.02.2020 de completare a Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 94 din 09.04.2008 privind soluționarea dosarului întocmit în baza Notificării înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 12295 din 13.12.2005, prin care d-nul Malfatti Benjamin Nino, cetățean austriac, cu domiciliul ales în București, bd. Unirii nr. 43, bl. E2, Sc. 1, et. 5, ap.25, sector 3, la Cabinet avocat Anghel Mariana, solicită restituirea în natură conform Legii 10/2001, a imobilului (construcții și teren) situat în localitatea Guranda, comuna Durnești, în incinta Sanatoriului de Pneumoftiziologie GurandaDe la data comunicării
5313.03.2020Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a domnului CATANĂ GHEORGHE, domiciliat în mun. Botoșani, jud. Botoșani, din CATANĂ GHEORGHE în FERARU GHEORGHEDe la data comunicării
5212.03.2020Privind numirea Comisiei pentru vânzarea spațiilor medicale și a Comisiei de contestație pentru vânzarea spațiilor medicale, precum și a spațiilor în care se vor desfășura activități conexe actului medical, aflate în domeniul privat al Județului Botoșani, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2008De la data comunicării
5105.03.2020Privind efectuarea de virări de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol pentru trimestrul I 2020De la data comunicării
5005.03.2020Privind constituirea comisiei de examen și a comisiei de soluționare a contestațiilor la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de medic în specialitatea pediatrie la Secția Pediatrie I, Spitalul Județean de Urgență ”Mavromati” BotoșaniDe la data comunicării
4903.03.2020Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a numitului Vițelariu Marian – Adrian, domiciliat în mun. Botoșani, jud. Botoșani, din Vițelariu Marian – Adrian în Marciuc Marian - Adrian De la data comunicării
4803.03.2020Privind numirea grupului de lucru pentru ”Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Botoșani, 2020 -2025”De la data comunicării
4703.03.2020Privind numirea de Asistent Manager în echipe de implementare a proiectului ”Rețea educațională transfrontalieră între Județul Botoșani (România) și Raionul Hliboca (Ucraina)”, 2SOFT/1.1/112, în cadrul POC România – Ucraina 2014-2020, Prioritatea 1.1 De la data comunicării
4603.03.2020Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în perioada 04.03.- 06.03.202004.03.202006.03.2020
4503.03.2020Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a doamnei Crihan Cristina – Violeta, domiciliată în mun. Botoșani, jud. Botoșani, din Crihan Cristina – Violeta în Darie Cristina - VioletaDe la data comunicării
4402.03.3030Privind numirea în funcţia publică de conducere de șef serviciu al Serviciului de management integrat al deșeurilor din cadrul Direcției Servicii Publice a domnului Maftei Remus - Petru02.03.2020
4302.03.2020Privind încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere de șef serviciu, respectiv încetarea raportului de serviciu pentru funcția publică de execuție de inspector, grad profesional superior din cadrul Direcției Servicii Publice a domnului Maftei Remus – Petru02.03.2020
4228.02.2020Privind constituirea comisiei de examen şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de farmacist-șef la Farmacia din str.Marchian nr.11, Spitalul Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani De la data comunicării
4127.02.2020De modificare a Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 147 din 02.07.2019 privind numirea echipei de implementare a proiectului ”Modernizarea și Dotarea Ambulatoriului din cadrul Secției Exterioare Obstetrică – Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani”, în cadrul POR 2014 – 2020, Axa 8, Prioritatea de investiții 8.1., Operațiunea ADe la data comunicării
4026.02.2020Privind constituirea comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor la concursurile/examenele pentru promovarea în grad profesional imediat superior în cadrul aparatului de specialitate, organizate în data de 30 martie 2020 – proba scrisăDe la data comunicării
3924.02.2020Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în perioada 24.02.- 28.02.202024.02.202028.02.2020
3821.02.2020Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință ordinară pentru ziua de 27 februarie 2020, ora 12.00De la data comunicării
3719.02.2020Privind stabilirea consumului mediu de carburanți pentru autovehiculele Dacia Duster, cod motor K9K – U8, 1461cm3 tracțiune integrală, cutie manuală, 6 trepte viteză, BT.03.CJB și BT.04.CJB, din dotarea parcului auto propriu al Consiliului Județean BotoșaniDe la data comunicării
3617.02.2020Privind prelungirea atribuțiilor funcției de conducere de director al Unității de Asistență Medico – Socială ”Dr. Elena Popovici” Flămânzi doamnei Neamțu Ana - Maria18.02.202017.04.2020
3513.02.2020Privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Popa Petru, consilier achiziții publice în cadrul Serviciului achiziții publice16.02.2020
3413.02.2020Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară pentru ziua de 18 februarie 2020, ora 10.00De la data comunicării
3312.02.2020Privind aprobarea actualizării Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Consiliului Județean Botoșani pentru anul 2020De la data comunicării
3212.02.2020Privind numirea unei comisii de verificare în vederea aprobării scoaterii din funcțiune, casării și declasării a unor mijloace fixe și obiecte de inventar în folosință, aflate în patrimoniul Muzeului Județean Botoșani17.02.202004.03.2020
3111.02.2020De completare a Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 94 din 09.04.2008 privind soluționarea dosarului întocmit în baza Notificării înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 12295 din 13.12.2005, prin care d-nul Malfatti Benjamin Nino, cetățean austriac, cu domiciliul ales în București, bd. Unirii nr. 43, bl. E2, Sc. 1, et. 5, ap.25, sector 3, la Cabinet avocat Anghel Mariana, solicită restituirea în natură conform Legii 10/2001, a imobilului (construcții și teren) situat în localitatea Guranda, comuna Durnești, în incinta Sanatoriului de Pneumoftiziologie GurandaDe la data comunicării
3010.02.2020Privind numirea Comisiei de stabilire a consumului mediu de carburanți pentru autoturismele Dacia Duster, diesel, tracțiune integrală, cutie manuală, cilindree 1461cm3, an fabricație 2019, cu nr. de înmatriculare BT-03-CJB și BT-04-CJB, din dotarea parcului auto al instituției 13.02.202017.02.2020
2903.02.2020Privind desemnarea domnului Birta Dorin – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în perioada 04.02.- 05.02.202004.02.202005.02.2020
2830.01.2020Privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Botoșani nr. 95 din 24.02.2019 prin acordarea gradației 4 domnului Iacob Alexandru - Irinel01.02.2020
2730.01.2020Privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Botoșani, pentru anul 2019De la data comunicării
2630.01.2020Privind desemnarea domnului Toma Constantin – Liviu – vicepreședinte al Consiliului Județean Botoșani pentru a exercita atribuțiile președintelui Consiliului Județean Botoșani în ziua de 31.01.202031.01.2020
2529.01.2020Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a doamnei Azamfirei Liliana – Mariana, domiciliată în mun. Dorohoi, jud. Botoșani, sin Azamfirei Liliana – Mariana în Al – Maliki Liliana – MarianaDe la data comunicării
2428.01.2020Pentru anularea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică de: Lucrări de construcții care nu se supun autorizării pentru obiectivul ”Modernizarea și Dotarea Ambulatoriului din cadrul Secției Exterioare Obstetrică – Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani”, cod SMIS 126318De la data comunicării
2327.01.2020Privind numirea unei comisii de recepție finală a lucrărilor aferente contractului nr. 17972/06.12.2011 ”Construirea stațiilor de transfer și a platformelor pentru punctele de colectare a deșeurilor”De la data comunicării
2227.01.2020Privind numirea unei comisii de verificare și casare a activelor fixe și a bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar din gestiunea Consiliului Județean Botoșani, gestiunea Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Nicolae Iorga” Botoșani, gestiunea Centrului Militar Județean Botoșani și a bunurilor ce aparțin domeniului privat al Județului Botoșani propuse spre casare cu ocazia inventarierii pe anul 201928.01.202006.03.2020
2127.01.2020Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară pentru ziua de 28 ianuarie 2020, ora 10.00De la data comunicării
2023.01.2020Privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea contractului de Lucrări de construcții care nu se supun autorizării pentru obiectivul ”Modernizarea și Dotarea Ambulatoriului din cadrul Secției Exterioare Obstetrică – Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență ”Mavromati” Botoșani”, cod SMIS 126318, anunț de participare simplificat numărul SCN1060667 din 19.12.201927.01.2020
1923.01.2020Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință ordinară pentru ziua de 30 ianuarie 2020, ora 12.00De la data comunicării
1823.01.2020Privind încetarea suspendării de drept a raportului de serviciu la terminarea concediului de maternitate și aprobarea suspendării raportului de serviciu la inițiativa doamnei Onose Andreea – Cătălina, urmare a concediului pentru creșterea copilului în vârstă de până la doi ani01.02.2020
1723.01.2020Privind modificarea Anexei la Dispoziția nr. 10 din 16.01.2019 privind constituirea comisiei de evaluare a activității managerului Sanatoriului de Neuropsihiatrie Podriga și constituirea comisiei de contestațiiDe la data comunicării
1623.01.2020Privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale județului Botoșani aflate în gestiunea Centrului Militar Județean Botoșani, în vederea predării – primirii de gestiune27.01.202030.01.2020
1522.01.2020Privind constituirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor la concursul de recrutare în vederea ocupării funcției publice de conducere vacantă de șef serviciu, grad II, în cadrul Consiliului Județean Botoșani, Direcția Servicii Publice – Serviciul management al deșeurilor, organizat în perioada 24.02.2020 – 28.02.2020De la data comunicării
1422.01.2020Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a minorei Bîgu Daria - Maria, domiciliată în mun. Botoșani, jud. Botoșani, din Bîgu Daria - Maria în Bîgu – Murariu Daria MariaDe la data comunicării
1322.01.2020Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a domnului Bîgu Vasile – Sorin, domiciliat în mun. Botoșani, jud. Botoșani din Bîgu Vasile Sorin în Bîgu – Murariu Vasile - Sorin De la data comunicării
1222.01.2020Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a doamnei Murariu Alina Andreea, domiciliată în mun. Botoșani, jud. Botoșani, din Murariu Alina – Andreea în Bîgu – Murariu Alina - AndreeaDe la data comunicării
1122.01.2020Privind prelungirea suspendării de drept a contractului individual de muncă al domnului Mihai Corneliu, director al unității de Asistență Medico – Socială ”Dr. Elena Popovici” FlămânziDe la data comunicării16.04.2020
1016.01.2020Privind constituirea comisiei de evaluare a activității managerului Sanatoriului de Neuropsihiatrie Podriga și constituirea comisiei de contestații27.01.202031.01.2020
914.01.2020Privind convocarea Consiliului Județean Botoșani în ședință extraordinară pentru ziua de 15 ianuarie 2020, ora 10de la data comunicării
814.01.2020Privind numirea echipei de implementare a proiectului ”Rețea educațională transfrontalieră între Județul Botoșani (România) și Raionul Hliboca (Ucraina)”, 2SOFT/1.1/112, în cadrul POC România Ucraina 2014 – 2020, Prioritatea 1.1de la data comunicării
713.01.2020Privind numirea unei comisii de verificare în vederea aprobării scoaterii din funcțiune, casării și declasării a unor mijloace fixe și obiecte de inventar în folosință, aflate în patrimoniul Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor a Județului Botoșani15.01.202031.01.2020
609.01.2020Privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2019de la data comunicării
509.01.2020Privind admiterea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă a numitei Vițalariu Claudia – Bianca, domiciliată în mun. Botoșani, jud. Botoșani, din Vițalariu Claudia – Bianca în Archip Claudia - Biancade la data comunicării
409.01.2020Privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de servicii „Achiziție Platforma Integrata de Simplificare a interacțiunii cu cetățenii si a serviciilor de retro-digitizare documente de arhivă”, nr. invitatie SEAP CN1017237/30.11.201913.01.2020
308.01.2020Privind aprobarea programului de recuperare a zilelor de 27 decembrie 2019 și 03 ianuarie 2020de la data comunicării
207.01.2020Privind numirea unei comisii pentru actualizarea bazei de date și stabilirea lungimii și stării tehnice a întregii rețele de drumuri județene și comunale de pe teritoriul județului Botoșani08.01.202014.01.2020
107.01.2020Privind numirea pe funcţie a membrilor Compartimentului Unitatea de Management a Proiectului (U.M.P.) “Sistem integrat de management al deșeurilor în Județul Botoșani” din cadrul Serviciului de Management Integrat al Deșeurilor, Direcţia Servicii Publicede la data comunicării